Länsstyrelserna aktiv samverkanspart i Miljömålsrådets kraftsamling för miljömålen

Miljömålsrådet har tagit ett helhetsgrepp över miljöfrågorna och presenterade den 1 mars sin första lista över gemensamma åtaganden som de 16 nationella myndigheter och länsstyrelserna ska genomföra i samverkan.

I december 2014 beslutade regeringen att inrätta ett Miljömålsråd. Tillsammans med 16 nationella myndigheter ska länsstyrelserna bistå Miljömålsrådet som har en central roll i genomförandet av åtgärder för en långsiktigt hållbar utveckling. Som en del i det uppdraget ska myndigheterna varje år ta fram en gemensam åtgärdslista som senast den 1 mars varje år, fr.o.m. 2016, ska publiceras på www.miljömål.se. Åtgärdslistan ska visa vilka åtgärder som myndigheterna avser att vidta i samverkan för att öka takten i arbetet med att nå miljökvalitetsmålen och generationsmålet. Dessutom ska myndigheterna varje år ta fram en egen åtgärdslista och de 21 länsstyrelserna gör detta tillsammans.  

Kan och vill göra mer 

I Miljömålsrådet deltar de nationella myndigheternas generaldirektörer och länsstyrelserna representeras av Lena Sommestad, Landshövding i Hallands län. Ordförande för Miljömålsrådet är Maria Wetterstrand.  

– Om miljömålen ska nås måste hela samhället bidra och det är då viktigt att statliga myndigheter visar föredöme. Miljömålsrådets första gemensamma åtgärdslista visar att myndigheterna kan och vill göra mer för miljömålen, säger Lena Sommestad.  

Arbetar med vägledning

Inom huvuddelen av länsstyrelsernas sakområden genomförs redan kontinuerligt ett stort antal egna åtgärder för att bidra till att Sverige ska nå miljömålen. I många fall arbetar länsstyrelserna också vägledande för medborgare, kommuner och näringsliv i miljöarbetet. Miljömålsrådet innebär nu ytterligare insatser utöver detta.  

– Länsstyrelserna tar sitt ansvar i Miljömålsrådet och kommer att medverka i 30-talet åtgärder av de totalt 44 åtgärderna som finns med i rådets första åtgärdslista, fortsätter Lena Sommestad.  

Fokus på hållbara transporter

Miljömålsrådet kommer under året att samverka med fokus på Hållbara transporter och även arbeta tillsammans inom områdena Ekonomi, tillväxt och konsumtion; Energi/bioenergi; Giftfri miljö; Grön infrastruktur och landskap; Havs- och vattenförvaltning; Hållbar stadsutveckling samt Resurseffektivitet.  

Flera åtgärder på gång

Länsstyrelserna kommer att medverka i åtgärderna dels genom gemensamma representanter och dels genom insatser på alla länsstyrelser. Några åtgärder som Länsstyrelserna kommer medverka i är:

  • vägledning för miljöbedömningar och vägning av olika samhällsmål i samhällsplaneringen tillsammans med Naturvårdsverket
  • miljöintegrering i det regionala tillväxtarbetet tillsammans med Tillväxtverket
  • fortsatt informationskampanj för att minska matavfallet tillsammans med Livsmedelsverket och arbete för att bevara jordbruksmarkens värden tillsammans med Jordbruksverket.  

Vill du veta mer?

Pressmeddelande från Miljömålsrådets kansli och Miljömålsrådets gemensamma åtgärdslista.

Länsstyrelsernas beslut om medverkan i Miljömålsrådets gemensamma åtgärdslista och Länsstyrelsernas egen åtgärdslista biläggs.  

Läs mer på Miljömålsrådets webbplats.

För ytterligare information och vidare kontakter

Länsstyrelsernas kontaktpersoner till Miljömålsrådet:

Länsråd Veronica Lauritzsen, Länsstyrelsen Gävleborg, veronica.lauritzsen@lansstyrelsen.se

Verksamhetsledare länsstyrelsernas miljömålssamverkan Magnus Eriksson, 010-225 02 80, magnus.eriksson@lansstyrelsen.se