Om kvinnor och män i Västra Götaland – en statistikbok

Kvinnorna i länet mår sämre än män. Fler kvinnor är deltidsarbetslösa. Och männen har fortsatt betydligt högre inkomst. Det är även skillnader tidigare i livet. Pojkarna uppvisar ett sämre skolresultat än flickorna.

​Det här framkommer i den nya regionala statistikboken "Om kvinnor och män i Västra Götalands län 2016". Den är framtagen i samarbete mellan Statistiska centralbyrån (SCB), Länsstyrelsen i Västra Götaland och Västra Götalandsregionen. Boken innehåller regional könsuppdelad statistik inom kategorierna hälsa, utbildning, barn och familj, förvärvsarbete, inkomst, kriminalitet samt makt och inflytande.

– Den nya regionala statistiken synliggör att det fortfarande finns stora skillnader mellan kvinnors och mäns respektive flickors och pojkars livsomständigheter och villkor samt att de regionala jämställdhetspolitiska utmaningarna följer de nationella utmaningarna på området, säger Hedvig Stenius, jämställdhetsutvecklare på Länsstyrelsen Västra Götaland.

Statistiken visar att ohälsotalet är  högre bland kvinnor än bland män i alla kommuner i Västra Götaland. Till exempel tog kvinnor i Göteborgs kommun i genomsnitt ut 31 dagar med sjukpenning per år, medan männen i genomsnitt tog ut 23 dagar. Statistiken visar också att fler kvinnor än män är deltidsarbetslösa liksom timanställda. Vid mätningen fanns 1 850 deltidsarbetslösa kvinnor i länet i jämförelse med 849 deltidsarbetslösa män. Männen i Västra Götaland har även en betydligt högre inkomst än kvinnor. Medelinkomsten för män är 331 000 kronor mot 258 000 kronor för kvinnor, störst skillnad i medelinkomst återfinns i Tjörns kommun.

I statistikboken framkommer även att pojkar uppvisar sämre skolresultat än flickor. 88 procent av flickorna är behöriga till högskolestudier jämfört med 73 procent av pojkarna. Länet har också en starkt könsuppdelad gymnasieskola. Eleverna på tekniska program består av cirka 80 procent pojkar medan eleverna på vård- och omsorgsprogram består av cirka 80 procent flickor. Studievalen märks även på arbetsmarknaden. Bland anställda kvinnor i Västra Götaland dominerar omsorgsyrken. Av kvinnorna arbetar 46 procent i offentlig sektor medan 86 procent av männen i länet arbetar inom näringslivet.  När det gäller uttag av föräldraledighet tar kvinnorna i genomsnitt ut 74 procent av dagarna.

Läs mer i Om kvinnor och män i Västra Götaland – en statistikbok 2016


Pressansvarig
Anita Nilsson
010-224 45 46
0736-60 51 18
anita.nilsson@lansstyrelsen.se