Kvalitetssäkring av länsstyrelsernas tillsynsarbete enligt alkohol- och tobakslagen

Projektet ”Sveriges länsstyrelser utvecklar alkohol- och tobakstillsynen” (SLATT), har utvärderats under år 2015.
Ideskrift om att utveckla en likartad tillsyn

Syftet var att få till en likvärdig tillsyn på alkohol- och tobaksområdena. Projektet genomfördes 2011 och resultatet har tillämpats från 2012 av samtliga länsstyrelser i landet. Metoden som togs fram bygger dels på löpande granskning, dels på verksamhetstillsyn av kommunernas arbete utifrån alkohol och tobakslagen. I utvärderingen har alla landets kommuner och länsstyrelser getts möjlighet att svara på hur väl syftet med SLATT infriats.

I utvärderarna Skandinavisk Samhällsanalys slutrapport framgår att utvärderingen visar på en hög måluppfyllelse avseende samtliga projektmål, men i synnerhet kring tre av målen:

  • en ambitionshöjning för länsstyrelsernas tillsynsarbete
  • en modell för hur en sådan tillsyn skall bedrivas och återrapporteras
  • en likvärdig och mer kvalitativ tillsyn på alkohol- och tobaksområdet

I regeringens samlade strategi för ANDT-politiken 2011-2015 var ett av de prioriterade målen ”En effektiv och samordnad alkohol- och tobakstillsyn”. 

 – Det känns som om vi nu har tagit fram en metod som stödjer vårt arbete för att nå det målet och det har varit en spännande och inspirerande tid att arbeta med tillsynsfrågorna, säger Lars Andersson, alkohol- och tobakshandläggare på Länsstyrelsen i Västra Götalands län.

Utvärderingen har resulterat i en slutrapport ”Utvärdering av SLATT projektet inom Sveriges länsstyrelser” och i en idéskrift ”Idéskrift om att utveckla en likartad tillsyn”. Den sistnämnda har som syfte att förenkla kommunikationen av kärnresultaten i utvärderingen och lyfta fram det som är särskilt intressant i länsstyrelsernas och kommunernas arbete med alkohol- och tobakstillsyn.