Kräftpest i Svingån inom Valboåns avrinningsområde

Svingån som ingår i Valboåns avrinningsområde inom Örekilsälvens vattensystem har drabbats av akut kräftpest. Länsstyrelsen har beslutat om kräftfiskeförbud och går ut med regler för att hindra ytterligare spridning.

Efter rapport från en fiskerättsägare om ett antal döda flodkräftor i Svingån så har Länsstyrelsen genomfört inspektion och samlat in kräftor som skickats till Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) som i sin analys har konstaterat kräftpest.

Länsstyrelsen har nu beslutat om kräftpestförklaring av Svingån och övriga delar av Valboåns avrinningsområde. I Svingån är det därför förbjudet att fånga kräftor och i övriga sjöar och vattendrag inom området är det förbjudet att transportera levande kräftor från vattenområdet och att använda fisk som betesfisk i annat vatten än där den fångats.

Fiskeredskap, båtar, maskiner eller andra föremål som har använts i det kräftpestförklarade vattenområdet får inte transporteras till någon annan sjö eller något annat vattendrag inom området eller föras ut ur området utan föregående desinficering. Ingen materiel får förflyttas uppströms hinder som anlagda dammar och naturliga fall utan föregående desinficering.

Länsstyrelsen uppmanar alla att följa reglerna för att hindra ytterligare spridning av kräftpesten.

Läs mer i beslutet om kräftpestförklaring.

Fakta

Kräftpesten introducerades till Sverige i början av 1900-talet genom import av kräftor. Sedan kräftpesten började spridas i Sverige har cirka 97 procent av flodkräftbestånden försvunnit. Kräftpesten är en algsvampsjukdom som sprids med sporer och främst via signalkräftor, pestdrabbade flodkräftor eller smittat vatten. 

Smittade flodkräftor har bristande flyktbeteende och kan ses utefter strandkanter dagtid. Lyfter man upp en smittad flodkräfta hänger klorna i stället för att normalt spärras upp till försvar och bakkroppen är slapp. Ser man sådana kräftor i sitt vatten ska man kontakta Länsstyrelsen för instruktion om provtagning. Kräftpest är helt ofarlig för människor.

Läs mer om: Västra Götalands läns föreskrifter till förebyggande av kräftpestens spridning.


Kontakta oss

Pressansvarig:
Jan Mogol
Telefon: 010-224 45 52
Mobil: 0705-60 71 21