1,2 Kompismiljoner stärker den kommunala havsplaneringen

Länsstyrelsen ger drygt 1,2 miljoner kronor till två större samarbetsprojekt kring kust- och havsplanering under 2016 och 2017. Pengarna kommer från det nationella KOMPIS-bidraget som ska underlätta kommunernas medverkan i den statliga havsplaneringen.
Havsvy med soluppgång
– KOMPIS-pengarna blir ett tillskott som hjälper kommunerna att knyta ihop lokala behov med den nationella havsplan som håller på att tas fram för Västerhavet, säger Gunnar Åkerlund, planarkitekt på Länsstyrelsen i Västra Götalands län som beslutar om KOMPIS-bidraget. 

Blå ÖP i norra Bohuslän

Kustkommunerna i norra Bohuslän – Strömstad, Tanum, Sotenäs och Lysekil – driver sedan flera år ett samordnat kustplaneringsarbete. Nu får kommunerna 600 000 kronor för att undersöka och beskriva sambanden mellan den kommunala kustzonsplaneringen och den statliga havsplaneringen som pågår i Västerhavet. Kommunerna ska bidra med GIS-data och annan information som behövs för att den kommunala och statliga havsplaneringen ska gå i takt. KOMPIS-pengarna ska också stödja kommunernas fortsatta arbete med en blå översiktsplan (ÖP) som innehåller ställningstaganden kring användningen av havet.

Mellankommunal karta

Även kommunerna i södra Bohuslän samarbetar i kustplaneringen. Till hösten drar kustkommunerna i Göteborgsregionen samt Orust och Uddevalla igång projektet "Mellankommunal kustzonsplanering". Länsstyrelsen ger nu drygt 600 000 kronor till ett delprojekt inom satsningen. Projektet handlar om att ta fram en gemensam kartbild som bland annat ska illustrera möjliga intressekonflikter i användningen av havet. Kartbilden blir underlag för politiska beslut och inspel i den nationella planeringen av Västerhavet.

– Nu har vi riggat för de processer som behövs inför hösten då utbytet mellan den kommunala och statliga nivån i havsplaneringen växlas upp, säger Gunnar Åkerlund.

Om KOMPIS

KOMPIS – Kommunal planering i statlig samverkan – är ett bidrag för översiktlig planering med koppling till havet. Länsstyrelsen i Västra Götaland har drygt 2,6 miljoner kronor från Havs- och vattenmyndigheten att fördela i KOMPIS-bidrag till länets kustkommuner under 2016 och 2017. Första ansökningsomgången avslutades i juni. Nästa ansökningsperiod öppnar i september 2016.

Om statlig havsplanering

Just nu pågår arbetet med att ta fram havsplaner för Västerhavet, Östersjön och Bottniska viken. Den statliga havsplaneringen överlappar i vissa delar med kommunernas översiktsplaner. Havsplaneringen leds av Havs- och vattenmyndigheten i samverkan med berörda nationella myndigheter och landets 14 kustlänsstyrelser som samordnar och stödjer kustkommunernas medverkan i arbetet. Samråd om havsplanerna inleds under 2017 och beslutas av regeringen senast 2021.

Om KOMPIS-bidraget
Om havsplanering i Västerhavet
Om den statliga havsplaneringen (Havs- och vattenmyndighetens webbplats)


 Content Editor

​Gunnar Åkerlund
Funktionen för Regional planering
Gunnar.akerlund
@lansstyrelsen.se
010-2245501
070-660 41 77

 

Länsstyrelsen Västra Götalands län vastragotaland
@lansstyrelsen.se
010-224 40 00