Idag öppnar KOMPIS – nytt bidrag till kommuner för planering av kust och hav

Just nu pågår förberedelser för att ta fram havsplaner för Sveriges tre havsplanområden: Bottniska viken, Östersjön och Västerhavet. För att stärka kommunernas medverkan i havsplaneringen har Havs- och vattenmyndigheten (HaV) tagit fram ett nytt bidrag, KOMPIS, som nu kan sökas hos Länsstyrelsen.
Idag öppnar KOMPIS – nytt bidrag till kommuner för planering av kust och hav. Foto: Gunnar Åkerlund

Syftet med den statliga havsplaneringen är att visa hur havet kan användas effektivt och hållbart nu och i framtiden. De nationella havsplanerna beslutas av regeringen senast 2021 och blir vägledande för kommunernas planläggning. Kommunerna får en särskilt viktig roll i havsplaneringen under 2016 och 2017, då förslagen till havsplaner tas fram.

– Det är angeläget att kustkommunerna är med och påverkar den statliga havsplaneringen. Behovet av samordning med den kommunala fysiska planeringen är särskilt stort i områden där havsplan och kommunal översiktsplan överlappar, säger Gunnar Åkerlund, planarkitekt på Länsstyrelsen i Västra Götalands län.

Drygt 2,6 miljoner för 2016 och 2017

Det nya bidraget KOMPIS – Kommunal planering i (statlig) samverkan – ska underlätta kommunernas deltagande i havsplaneringen. Bidraget riktar sig till kustkommuner och gäller översiktlig planering med koppling till havet. Samordningen av anspråk och intressen i kust- och havsområdet är den gemensamma kärnan i den kommunala översiktsplaneringen och den statliga havsplaneringen.

– Vi förväntar oss att KOMPIS bidrar till att fler kommer igång med den fysiska översiktsplaneringen av havet, gärna i samverkan med andra kommuner, säger Gunnar Åkerlund. Längs vissa kuststräckor pågår redan en ambitiös kustzonsplanering, exempelvis i Norra Bohuslän. Där ger KOMPIS istället en möjlighet att fortsätta integrera de frågeställningar som havsplanearbetet skapar.

KOMPIS-bidrag kan sökas för ett- eller tvååriga projekt under 2016 och 2017. För Västra Götalands del har HaV avsatt drygt 1,4 miljoner kronor för 2016 och drygt 1,2 miljoner kronor för 2017. Pengarna har fördelats till Länsstyrelsen som prövar vilka kommunala projekt som ska få del av KOMPIS-bidraget. 2016 års ansökningsperiod öppnar idag den 15 mars och pågår fram till den 10 juni 2016. Beslut om vilka projekt som får KOMPIS-bidrag tas före midsommar.

Havsplaneringen leds av Havs- och vattenmyndigheten i samverkan med berörda nationella myndigheter och landets 14 kustlänsstyrelser som samordnar och stödjer kustkommunernas medverkan i arbetet. Samråd om havsplanerna inleds under 2017.

Mer information
Ansökningshandlingar och mer information om KOMPIS
Om havsplaneringen i Västerhavets havsplanområde
Om statlig havsplanering (HaV:s webbplats)