Harkerudssjöns gammelskog blir naturreservat

Länsstyrelsen har fattat beslut om ett nytt naturreservat, Harkerudssjöns gammelskog. Reservatet ligger en knapp mil nordost om Munkedal tätort.

​Reservatet, som är drygt 150 hektar stort består av "gammelskog", det vill säga skog som har uppkommit på naturlig väg och där en stor del av träden är 120 år eller äldre. Dessutom förekommer enstaka träd, främst tallar med en ålder över 200 år. Den orörda karaktären förstärks genom den goda tillgången till torrakor och annan död ved.

Barrskogen som växer här har fått sköta sig själv under mycket lång tid. Området är ganska artfattigt men lavfloran är intressant med flera rödlistade arter, exempelvis lunglav, blylav och västlig njurlav.

Naturreservatet ligger lite avsides och är inte helt enkelt att nå, men är ett spännande område för den som gillar lite utmanande terräng, orörd skog, stillhet och avskildhet.