Länsstyrelsen stödjer hållbar kustplanering längs södra Bohuskusten

Länsstyrelsen har fått 3,5 miljoner kronor till ett projekt om kust- och havsplanering från Uddevalla i norr till Kungsbacka i söder. Projektet ska bland annat ta fram mellankommunala planeringsunderlag för översiktsplanering av kust och hav och bidra med underlag i den statliga havsplaneringen som pågår längs västkusten.

Projektet ”Mellankommunal samverkan i södra O-län” är en fortsättning på det kustplaneringsarbete som kustkommuner i Göteborgsregionen (GR) tillsammans med Orust och Uddevalla inledde genom en förstudie 2014. Det nya projektet inleds hösten 2016.

– Målet är att få till stånd ett långsiktigt och fördjupat samarbete mellan myndigheter, kommuner och verksamhetsutövare kring en hållbar utveckling av kustzonen, säger Ingela Isaksson, samordningsansvarig för havsplan Västerhavet och Länsstyrelsens representant i projektledningen.

Kustplanering från norr till söder

I de fyra nordligaste Bohuskommunerna pågår sedan flera år en mellankommunal samverkan kring kustzonsplaneringen. Där går arbetet vidare med att integrera frågor som rör planering av det yttre havsområdet i kommunernas blå översiktsplaner.

– Att nu även de södra kustkommunerna samordnar sig kring planering av kust och hav är mycket positivt. I ett längre perspektiv finns goda förutsättningar att länka ihop den norra och den södra processen längs Bohuskusten och vidare ner mot Halland och Skåne, säger Ingela Isaksson.

Projektet kommer att ledas av Göteborgsregionens kommunalförbund och medfinansieras genom 3,5 miljoner kronor som Havs- och vattenmyndigheten har beviljat Länsstyrelsen. Kommunerna som ingår i projektet är Kungsbacka, Göteborg, Öckerö, Kungälv, Tjörn, Stenungsund, Orust och Uddevalla. Länsstyrelsens roll är att tillsammans med Västra Götalandsregionen och Business Region Göteborg stödja och bidra i planeringsarbetet.

Fakta kust- och havsplanering

Kommunernas ansvar för översiktsplanering omfattar all mark och vatten. För kustkommunernas del innebär det att även kustvatten och territorialvatten ska inkluderas i den fysiska planeringen. Staten ansvarar för planeringen av territorialvattnet och den ekonomiska zonen. Under 2016 och 2017 pågår arbetet med att ta fram förslag till havsplaner för Bottniska viken, Östersjön och Västerhavet. Havsplanerna kommer att bli vägledande för kommunernas planering.

 

bild på den överlappande planeringen

Det är viktigt att samordna den kommunala och statliga planeringen av havet, särskilt i området där planeringsansvaret överlappar.

Den statliga havsplaneringen leds av Havs- och vattenmyndigheten och görs tillsammans med Sveriges 14 kustlänsstyrelser, nationella myndigheter, landets drygt 80 kustkommuner och andra berörda organisationer. Länsstyrelsen har rollen att samordna den statliga planeringen i länet och ska stödja kommunernas deltagande i havsplaneringen.  

Läs mer om kustzonsplanering av södra Bohuskusten och förstudien om mellankommunal kustplanering på GR:s webbplats

Läs mer om havsplanering i planområde Västerhavet