Givande kunskapsdag om riktlinjer för bostadsförsörjning

Den ansträngda situationen på länets bostadsmarknad, där nästan alla kommuner har ett underskott på bostäder, har lett till ett ökat behov av långsiktig strategisk planering. En viktig del i den är att ta fram riktlinjer. Den 17 mars arrangerade Länsstyrelsen en dag i Vara om riktlinjer för bostadsförsörjningen för länets kommuner.
Annette Rydqvist och Marie Sand från Boverket håller föredrag

Under dagen medverkade representanter från Boverket, Västra Götalandsregionen och Länsstyrelsen med sina expertkunskaper. Några kommuner visade hur de arbetar med riktlinjer för bostadsförsörjningen. I länet är det endast hälften av kommunerna som har riktlinjer.  

Behov av riktlinjer och stöd

I Länsstyrelsens kontinuerliga arbete med att stödja kommuner i deras bostadsförsörjning har många kommuner uppmärksammat behovet av riktlinjer och efterfrågat ett inledande stöd av Länsstyrelsen i arbetet.

– Dagen i Vara blev en intressant och bra start för att stödja kommunerna. Behovet av bostäder i länet är stort och den långsiktiga strategiska planeringen utgör en central del för kommunernas förmåga att hantera den uppväxling av bostadsbyggande som är nödvändig såväl på kort som lång sikt, säger Jacob Hellström på Länsstyrelsen Västra Götaland.

Fokus på bostadsförsörjning

Dagen innehöll flera punkter med fokus på bostadsförsörjning. Länsarkitekt Andreas Lidholm inledde med att ge en översikt över bostadssituationen i länet. Annette Rydqvist och Marie Sand från Boverket berättade om Boverkets handbok om riktlinjer för bostadsförsörjningen. Handboken planeras att publiceras i september och syftet med den är att utgöra ett stöd för kommunerna och kommer att finnas tillgänglig på Boverkets webbplats.

Länet fortsätter öka sin befolkning

Karin Althoff från Västra Götalandsregionen presenterade befolkningsprognoser och fakta om Västra Götalands län. Länet fortsätter att öka sin befolkning – fram till 2030 prognosticeras länet öka med 240 000 invånare. Befolkningen ökar i alla åldersgrupper men störst är ökningen i åldern 65+. Birgitta Guevara från Länsstyrelsen uppmärksammade bland annat det allmännas ansvar för att medborgarna ges möjlighet till goda bostäder och vikten av att planera för ett samhälle där allas rättigheter tillgodoses och inga grupper diskrimineras.

Viktigt med tydlig ansvarsfördelning

Efter lunch presenterade tre kommuner i länet sitt arbete med riktlinjer för bostadsförsörjningen. Janna Petersson i Herrljunga lyfte vikten av att ha tydlig ansvarsfördelning i riktlinjerna; vem ska genomföra de åtgärder som krävs för att nå kommunens mål och när ska det göras?

Janna Petersson från Herrljunga kommun håller föredrag

Dagen avslutades med en workshop där deltagarna fick fundera på frågor som på olika sätt berör bostadsförsörjning och strategisk boendeplanering. Resultatet efter intressanta diskussioner var bland annat att det är viktigt att kommunerna formulerar tydliga mål och strategier för att möta kommuninnevånarnas behov av goda bostäder. Kommunerna måste också arbeta för att motverka en ökad bostadssegregation genom att planera för att knyta ihop stadsdelar och bostadsområden, att involvera kommuninvånarna i arbetsprocessen samt att utnyttja den statistik om befolkning och demografi som finns och göra den lättillgänglig genom kartor och illustrationer.

 Sex personer sitter vid ett bord och diskuterar

 

Foton: Jacob Hellström


Kunskapsdag Vara 17 mars 2016