Framtidsplan för hav och kust

Den 1 september arrangerade Länsstyrelsen och Maritima Klustret i Västsverige ett dialogmöte mellan politiker och tjänstemän vid myndigheter, kommuner och regioner. Dagen fokuserade på behov, utmaningar och förutsättningar för att utveckla planeringen för en hållbar användning av kust- och havsresurser.

​Havsplanering är ett begrepp som allmänheten vanligtvis inte kommer i kontakt med, men som politiker och tjänstemän i kustnära kommuner allt oftare arbetar med. Havet har stor betydelse för näringslivsutveckling i våra kustnära miljöer, men också för friluftsliv och boende. Planerna är viktiga verktyg för att på ett långsiktigt och hållbart sätt utveckla och förvalta havet.

– Alla hav är förbundna med varandra, allt vatten kretsar. Det är därför vi har globala konventioner. Det är därför EU har tagit fram rader av direktiv. Det är därför Sverige har lagt fast sina miljömål, inledde landshövding Lars Bäckström och lyfte fram de utmaningar vi står inför med våra hav och vatten.

Stärkt samarbete

Syftet med mötet var att ytterligare stärka samarbetet mellan länets aktörer i frågor som rör utveckling och planering av kust och hav. Bland deltagarna fanns kommunstyrelseordförande, oppositionsråd och planchefer från länets kustkommuner, ansvariga politiker och tjänstemän inom regionutveckling och miljö samt representanter för Havs- och vattenmyndigheten, Maritima klustret och Länsstyrelsen. 

Interiör av hörsal med talar och åhörare

Havsplaner på gång

Joacim Johannesson på Havs- och vattenmyndigheten berättade om arbetet med att ta fram havsplaner för Sveriges tre havsområden, däribland Västerhavet. Han tryckte på vikten av att kommuner och regionala organ deltar i den statliga havsplaneringen. I början av december presenterar Havs- och vattenmyndigheten ett första planutkast som kommuner och regioner får lämna synpunkter på.  

Interiör av hörsal med talar och åhörare

​Betydelsefulla EU-domar  

David Langlet, professor i havsförvaltningsrätt vid Göteborgs universitet gav sina reflektioner kring några av de senaste EU-domarna inom havs- och vattenförvaltning som kan komma att påverka kustnära näringsliv i Sverige. Ett exempel är den så kallade Weserdomen som kan få stor betydelse för tillämpningen av de svenska reglerna om vattenförvaltning. Hur stor betydelse domen får beror på hur den kommer att tolkas i den svenska rättstillämpningen och på vilka förändringar som görs i regelverket.

Diskussion kring middagsbordetDagen avslutades med rundabordssamtal på residenset. Där lyftes behovet av mer kunskap om havsplanering som är ett nytt planeringsverktyg och om vikten av en fortsatt samverkan mellan stat, region, kommun och akademin.

Maritima Klustret i Västsverige lyfter fram havsförvaltning som ett viktigt område och driver aktiviteter och samarbeten på temat. Länsstyrelsen finns representerad i Maritima klustret.  

Läs mer om Maritima Klustret i Västsverige och om havsplanering i Västerhavet

Foto: Markus Klingberg