Första marina biotopskyddsområdet

Länsstyrelsen har beslutat att bilda biotopskyddsområdet Sunninge sund-Sundsvik i Uddevalla kommun. Ett område som nu skyddas för att bevara den biologiska mångfalden och som även blir Sveriges första marina biotopskyddsområde.
Blåmusslor på stenig botten

​Biotopskyddsområdet Sunninge sund-Sundsvik i Byfjordens mynning är cirka 24 hektar stort och består av tre grunda sammanhängande havsvikar. Bottenmiljön i området utgörs framför allt av täta blåmusselbankar, ålgräsängar, kala sandbottnar och stenpartier med alger. Den mosaik som skapas av de olika naturtyperna bidrar till en ökad artrikedom.  

– Blåmusselbankar och ålgräsängar bildar en speciell livsmiljö där många olika organismer kan leva och söka föda och är därför extra viktiga för den biologiska mångfalden, säger Anders Olsson, marinekolog på Länsstyrelsen Västra Götaland. Att skydda den här typen av miljöer bidrar bland annat till att uppfylla miljömålen som är beslutade av riksdagen.  

– Det finns olika områdesskydd i miljöbalken där naturreservat för de flesta är mer känt, fortsätter Anders Olsson. Då görs föreskrifter om vad man inte får göra inom reservatet. Biotopskydd är en annan form av områdesskydd med mer generella bestämmelser om att inte naturmiljön får skadas.

Läs mer i beslutet

Läs mer om biotopskydd

Fakta

Biotopskyddsområden är en skyddsform som tidigare främst har använts på land. De kan bildas för ett antal utpekade naturtyper (biotoper) och ska utgöras av ett mindre mark- eller vattenområde. Inom ett biotopskyddsområde är alla verksamheter eller åtgärder som kan skada naturmiljön förbjudna, t.ex. får man inte muddra eller bygga en brygga i området utan dispens från Länsstyrelsen. 


Kontakta oss

Pressansvarig:
Anita Nilsson
Telefon: 010-224 45 46
Mobil: 0736-60 51 18