Flyktingsituationen övergår till mottagande och etablering

Flyktingkrisen fortgår i världen men blir mindre påtaglig när färre människor kommer hit för att söka asyl. Det förändrade läget innebär ett minskat behov av snabba insatser men ett ökat behov av långsiktigt integrationsarbete.

Migrationsverket beskriver i sin oktoberprognos att den internationella flyktingkrisen fortsätter och att fler människor befinner sig på flykt än under andra världskriget. Kriget i Syrien fortgår med oförminskad styrka och säkerhetsläget i såväl Irak som Afghanistan präglas av väpnade konflikter i delar av länderna. Drivkrafterna att lämna dessa länder och söka asyl i Europa är fortsatt mycket starka. Trots detta minskar antalet asylsökande i Europa och Sverige.

Antalet asylsökande i Sverige är just nu cirka 550 asylsökande per vecka. Den främsta anledningen till detta är Sveriges inre gräns- och ID-kontroller samtidigt som det fortsatt är svårt att ta sig vidare genom Balkan och även att passera gräns- och ID-kontrollerna i Österrike, Tyskland, Norge och Danmark. Migrationsverket planerar för 29 000 asylsökande under 2016. Detta kan jämföras med förra årets 163 000.  I Västra Götalands län har antalet asylsökande minskat från cirka 27 000 i januari till cirka 21 000 den 1 november.

Länsstyrelsens arbete med flyktingsituationen

Länsstyrelsens arbete med flyktingsituationens har under året skett i en särskild arbetsgrupp med  kompetenser inom integration, samhällsskydd och beredskap, plan- och byggfrågor, hälsoskydd, processledning och kommunikation. I början av året bestämde vi att arbetet skulle vara inriktat på ett  antal prioriterade åtgärder som till exempel:

  • Samverkan mellan länets aktörer
  • Samlad regional lägesbild och uppföljning
  • Veckovis omvärlds- och mediebevakning

55 samverkanskonferenser

Ett viktigt verktyg för arbetet har varit de telefonkonferenser som vi har genomfört ända sedan flyktingsituationen startade förra hösten. Totalt har vi genomfört cirka 55 samverkanskonferenser. Syftet med telefonmötena har varit att de ska vara ett forum för att dela information mellan berörda organisationer såsom Migrationsverket, kommunerna och Länsstyrelsen. De har också varit ett tillfälle att följa upp situationens utveckling och identifiera behov av samverkan eller åtgärder.

Anders Frelek på enheten för social hållbarhet är ansvarig för Länsstyrelsens arbete med flyktingsituationen:

- Genom detta arbete har Länsstyrelsen svarat upp mot det behov av samverkan som har funnits i länet. Vi har framförallt varit en bra länk mellan kommunerna och de statliga myndigheterna, inte minst Migrationsverket, säger Anders Frelek.

Läget i kommunerna

Sedan i november 2015 har vi följt upp kommunernas aktuella läge inom socialförvaltning, överförmyndarverksamhet samt skola och utbildning. Ulrika Elfström från Länsstyrelsen har varit ansvarig för kartläggningarna.

- Sammanställningarna visualiserar det aktuella läget i varje kommun och det är ett bra sätt att få en överblick över återhämtningstakten i länet, säger Ulrika.kartbild över läget i Västra Götalands läns kommuner

Kartbild: Jämförelse mellan läget i länets kommuner vecka 4 (kartan till vänster) och vecka 43 (kartan till höger) inom socialtjänstens verksamhet.

Bosättning stor utmaning

Efterhand som Migrationsverket fattar beslut i asylärenden ska de personer som fått uppehållstillstånd bosätta sig i en kommun. En del nyanlända bosätter sig på egen hand och andra ber om att få bli anvisade till en kommun för att påbörja sin etablering.

Den nya bosättningslagen från 1 mars reglerar hur många personer kommunerna ska ta emot via anvisning. Under 2016 handlar det om 3 577 personer som ska anvisas till kommunerna i Västra Götalands län.

- Kommunerna gör ett imponerande arbete för att klara av detta och de allra flesta kommuner ligger bra till med årets anvisningar, säger Anders Frelek.

Några kommuner har signalerat att de har svårigheter att ordna boende till de personer som de ska ta emot. Länsstyrelsen kommer att följa upp hur det går för kommunerna under slutet av året, fortsätter han.

Nytt läge

Behovet av snabba insatser och åtgärder har successivt minskat under året. Både Länsstyrelsen och kommunerna flyttar nu fokus från snabba insatser och åtgärder till de långsiktiga utmaningarna inom integrationsområdet. Bostäder, utbildning och arbete är stora utmaningar under 2017 och framåt.