Färdsleskogen i Risveden blir naturreservat

Länsstyrelsen har beslutat att skydda ett cirka 50 hektar stort barrskogsområde öster om Skepplanda i Ale kommun som naturreservat. I och med det bevaras flera sällsynta arter av mossor, lavar och svampar.

Naturreservatet Färdsleskogen utgörs i huvudsak av gammal grandominerad barrskog och sumpskog med stort inslag av gamla träd och död ved.

Genom åren har man funnit en rad naturvårdsintressanta och sällsynta arter i skogen av bland annat mossor, lavar och svampar vilket gör den mycket värdefull att bevara för den biologiska mångfalden.

Färdsleskogen ligger i direkt anslutning till de redan befintliga naturreservaten Slereboåns dalgång och Bergsjön. Tillsammans bildar dessa tre reservat över 200 hektar gammelskog med goda förutsättningar för områdets arter att överleva i på lång sikt.

– Färdsleskogen, med angränsande reservat, är ett fint utflyktsmål för alla som vill uppleva gammelskogens mångfald eller bara njuta av vildmarkens orördhet och tystnad, säger Peter Post, biolog på Länsstyrelsen i Västra Götaland.

För att förstärka områdets friluftsvärde och underlätta för besökare kommer Länsstyrelsen även att knyta samman stigsystemen i de tre angränsande naturreservaten med en gemensam parkeringsplats.

Reservatet nås enklast med bil från den gemensamma parkeringsplatsen vid Slereboåns dalgång, med infart vid Röserna utefter vägen mellan Skepplanda och Kvarnabo. I nuläget saknas dock markerat stigsystem i reservatet liksom den planerade bron över Slereboån.


Kontakta oss

Pressansvarig:
Anita Nilsson
Telefon: 010-224 45 46
Mobil: 0736-60 51 18