Djurskyddets utveckling i Sverige 2015

I en ny rapport som Jordbruksverket presenterar idag ger Jordbruksverket en översiktlig bild över djurskyddsläget i Sverige. Djurskyddsrapporten är ett komplement till den årliga redovisningen av länsstyrelsernas djurskyddskontroller som också presenteras idag.

Rapporten innehåller flera goda exempel på framgångsrikt arbete för att utveckla och stärka svenskt djurskydd. Rapporten tar bland annat upp nya regler för kor på bete, grisproduktion med knorr och avelsproblematiken på hundområdet.

Generellt gott djurskydd

— Vi vet att Sverige generellt sett har ett gott djurskydd och vi vill genom denna rapport berätta vad som görs och hur vi ser på framtidens djurskydd, säger Helena Elofsson, djurskyddssamordnare på Jordbruksverket. Djurskydd är en fråga som engagerar många. Vi vill därför visa upp goda exempel på hur vi tillsammans arbetar och har arbetat framgångsrikt med svenskt djurskydd. Men vi behöver också fortsätta jobba tillsammans för att behålla och utveckla vårt goda djurskydd.

Länsstyrelsernas djurskyddskontroller för 2015

Länsstyrelserna kontrollerar att djurskyddslagstiftningen efterlevs. Under 2015 genomförde länsstyrelserna 11 875 djurskyddskontroller vilket är en minskning med cirka 8 procent jämfört med tidigare år. Ett av målen är att rutinkontrollerna och anmälningskontrollerna ska vara lika många. Flera länsstyrelser uppfyllde målet med antalet rutinkontroller men sett till hela landet så uppfylldes inte målet. Anledningen till detta är, enligt länsstyrelserna, framförallt att de många anmälningsärendena tar mycket resurser.

Många anmälningar

— Anmälningsärendena tar fortfarande mycket resurser i anspråk och påverkar hur många rutinkontroller som genomförs. Det är därför nödvändigt att Jordbruksverket och länsstyrelserna mer kraftfullt än tidigare arbetar med att likrikta och effektivisera handläggningen av anmälningsärende. I synnerhet eftersom ungefär hälften av de genomförda kontrollerna när det gäller anmälningar är utan anmärkning, säger Katarina Andersson samordnare på Jordbruksverket.

Färre omhändertaganden

Redovisningen visar att antalet brister i djurhållningen av lantbrukets djur generellt sett har minskat under 2015 jämfört med tidigare år. Man kan också se att antalet beslut om till exempel föreläggande, djurförbud och åtalsanmälningar ökat med cirka 200 under 2015. Däremot har antalet beslut om omhändertagande minskat.  

Här kan du läsa rapporten om länsstyrelsernas djurskyddskontroller

Här kan du läsa Jordbruksverkets rapport om djurskyddsläget