Bostad åt alla – kommunerna och bostadsmarknaden

Bostadsproduktionen ökar, men inte tillräckligt. Det konstaterar länsstyrelserna i den gemensamma rapporten till regeringen. Bristen på framför allt hyresbostäder är det största hindret för att grupper som har en svag ställning på bostadsmarknaden ska få ett bra boende.
Husfasad med balkonger

Det är en mänsklig rättighet att ha en bostad. Men under en tjugoårsperiod har bostadsbyggandet legat på låg nivå. Detta har lett till en ökande obalans mellan utbud och efterfrågan.

Kommunerna har en viktig uppgift i att utreda bostadsbehoven och planera bostadsförsörjningen. Bland annat ska kommunfullmäktige besluta om riktlinjer för bostadsförsörjningen under varje mandatperiod. Men långt ifrån alla kommuner har antagit riktlinjer.

– Länsstyrelserna kan på det regionala planet bidra till att kommunen lever upp till lagstiftningens intentioner om att alla ska ha bra bostäder, säger Margareta Johansson, utvecklare på Länsstyrelsen Skåne, som har lett arbetet med rapporten.

Länsstyrelserna har fört dialog med kommunerna kring hur arbetet med bostadsförsörjningen kan utvecklas och om hur hemlöshet och vräkningar kan förebyggas.

Kommunerna kan direkt påverka möjligheterna till bra boende för grupper som har svårt att få och behålla en bostad. De flesta kommuner har allmännyttiga bostadsföretag och i länsstyrelsernas uppdrag har ingått att föra dialog med kommunerna kring hur företagens allmännyttiga och sociala roll kan stärkas.

Inom ramen för regeringsuppdraget har länsstyrelserna genomfört en kartläggning av ägardirektiven till de allmännyttiga bostadsföretagen som redovisats i rapporten Ägardirektiv till allmän nytta – Kommunernas styrning av bostadsaktiebolagen

Här kan du läsa rapporten ”Bostad åt alla”

Här kan du läsa ”Ägardirektiv till allmän nytta”