Blåsippor bevaras i nytt naturreservat i Bengtsfors

Länsstyrelsen har beslutat att bilda naturreservatet Dackehögen i Bengtsfors kommun.

Dackehögen ligger cirka 5 km söder om Dals Långed. Naturreservatet består av en mosaik av olika skogsmiljöer och berggrunden är bitvis kalkrik. Detta visar sig genom en hög artrikdom med olika kalkkrävande växter. Särskilt framträdande är de rika bestånden av blåsippor.

Vid de före detta gårdsmiljöerna finns hamlade ädellövträd och en massiv igenväxning med yngre lövträd. Där ska de forna blomsterängarna restaureras. Övriga skogsmiljöer ska dels utvecklas fritt, dels skötas så att lövträden gynnas till fromma för hackspettar och andra fågelarter.

Bild på blåsippor. Foto: Martin Fransson