Så vill Länsstyrelsen bidra till ökat bostadsbyggande

– Länsstyrelsen ser nu en positiv trend, bostadsbyggandet ökar i länet. Vi har god kunskap om kommunernas byggnadsbehov och vi kan stödja dem i deras planering på ett bra sätt, säger Andreas Lidholm, länsarkitekt på Länsstyrelsen Västra Götaland.

​Förra veckan presenterade regeringen sitt bostadspolitiska paket:
22 steg för fler bostäder.

Regeringen vill skärpa kraven på att kommunerna ska planera för ett bostadsbyggande som möter behoven. Boverket får i uppdrag att löpande beskriva hur bostadsbehoven ser ut på regional nivå. Länsstyrelsen kan göra detta i samarbete med Boverket och har redan god kunskap om läget i länet.

Stort behov av bostäder i länet
2015 gjorde Länsstyrelsen, på uppdrag av regeringen, en regional bedömning av kommunernas behov av bostäder och en redovisning av färdigställda bostäder 2010 – 2014. Länsstyrelsen lämnade sin rapport till Näringsdepartementet i november. Den visar att länet har stora utmaningar, men också goda förutsättningar för bostadsbyggande. Det behöver byggas drygt 7 800 bostäder närmsta tio åren, vilket kan jämföras med att i genomsnitt 4 900 bostäder byggdes per år 2010-2014. Störst är behovet av hyresrätter. 2015 tillkom 6 300 bostäder, merparten i Göteborgsregionen. Men i många kommuner har byggandet varit mindre än behovet.

– Det är positivt att fler kommuner har börjat ta fram riktlinjer för bostadsförsörjningen. Hyresrätter med rimliga hyresnivåer behöver öka för att möta behovet hos unga, nyanlända och äldre, som har svårt att komma in på bostadsmarknaden, säger Andreas Lidholm.

Läs rapporten Bostadsbehov, planeringsläge och bostadsbyggande i Västra Götalands län

Stärkt roll för översiktsplanering viktig

Regeringen föreslår att plan- och bygglagen ska ses över, med inriktningen att den kommunala översiktsplanen delvis ska göras bindande. På så sätt kan förutsägbarheten öka i beslut om hur mark och vatten ska användas. Om en större del av dialogen mellan stat och kommun klaras av i översiktsplaneringen, så kan genomförandet av konkreta byggprojekt ske snabbare.  

– Länsstyrelsen välkomnar initiativet om en stärkt roll för översiktsplaneringen. Den har en central funktion i det strategiska arbetet med bostadsförsörjning, fortsätter Andreas Lidholm. Vi är också beredda att ge råd i tidiga skeden om vilka faktorer som är viktiga att ta hänsyn till för att en plan ska vara hållbar.

En annan grundsten är en aktiv kommunal markpolitik, det vill säga att kommunen äger lämplig mark för bostäder och har en strategi för markförvärv. Den tredje avgörande delen är att kommunen har kompetens och resurser för arbetet med detaljplanering. Boverkets erfarenhet är att de kommuner som lyckas bäst med sin bostadsplanering, är de som tydligt kopplar samman översiktsplaneringen med riktlinjer för bostadsförsörjning, infrastrukturplanering och en aktiv markpolitik.

– Länsstyrelsens erfarenhet är att översiktsplanering inte alltid prioriteras, eftersom kommunerna inte får sina omkostnader för denna planering täckta. Därför förordar vi att regeringen överväger att införa ett statligt stöd till strategisk kommunal planering, säger Andreas Lidholm avslutningsvis.