Tidig avstämning av utkastet till havsplan för Västerhavet

Idag presenterar Havs- och vattenmyndigheten, HaV, ett första utkast till havsplan för Västerhavet. Nu ska Länsstyrelsen, på uppdrag av HaV, fördjupa dialogen med länets kustkommuner och berörda regionala aktörer kring den statliga havsplaneringen och fånga upp förbättringsförslag på de tidiga planskisserna.

Havs- och vattenmyndigheten har regeringens uppdrag att ta fram havsplaner för Sveriges tre havsplanområden: Bottniska viken, Östersjön och Västerhavet. Västerhavet omfattar Västra Götaland, Halland och de nordligaste delarna av Skåne. Havsplanerna är till för att visa hur havet ska kunna användas effektivt och hållbart, nu och i framtiden.

Samordning med kommunal och regional nivå

Den statliga havsplaneringen sammanfaller i hög grad med kommunala och regionala utvecklingsområden som miljö, boende, sysselsättning och turism.

– Det är angeläget att kustkommuner och regionala aktörer är med och bidrar i havsplaneringen. Behovet av samordning är särskilt stort i områden där havsplan och kommunal översiktsplan kommer att överlappa. Den tidiga avstämningen är ett bra tillfälle att börja titta på de här frågorna, säger Ingela Isaksson, samordnare på Länsstyrelsen i Västra Götalands län.

Länsstyrelsen har rollen att stödja och underlätta kustkommunernas och de regionala organens medverkan i havsplaneringsprocessen.

Tidig avstämning december 2016 – april 2017

Från december och fram till april nästa år har kustkommuner, regionala organ och statliga myndigheter tillfälle att bekanta sig med de tidiga planskisserna och utkastet till planbeskrivning. Den tidiga avstämningen är en möjlighet att vara med och utveckla planernas innehåll och form inför samrådet som inleds i slutet av nästa år.

– För en kommun är det bra att titta på hur planskisserna förhåller sig till den egna översiktsplaneringen och framtida utvecklingsplaner och att flagga upp eventuella intressekonflikter, säger Gunnar Åkerlund, planarkitekt på Länsstyrelsen i Västra Götalands län.

Den 2 februari bjuder länsstyrelserna i Västra Götaland, Halland och Skåne in till ett gemensamt dialogmöte med kustkommuner, regioner och planorgan inom Västerhavet. Dialogmötet genomförs tillsammans med HaV och är ett tillfälle att fånga in frågor och förbättringsförslag.
Länsstyrelsen kommer också att bidra med egna expertsynpunkter på HaV:s bedömningar av nationella och regionala värden inom länet.

Ett steg på vägen

Den tidiga avstämningen är ett av flera steg på vägen mot en färdig havsplan. Nästa stora steg blir ett formellt samråd som inleds i slutet av 2017. Det finns möjlighet att komma med synpunkter under hela processen, fram till 2019 då HaV lämnar det slutliga förslaget vidare till regeringen som fattar beslut senast 2021.

Läs Havs- och vattenmyndighetens nyhet: Hur ska haven användas? Första skisserna till framtidens havsplaner från HaV

Länsstyrelsens information om havsplanering