Ängs- och betesmarksinventering 2016

Från fältsäsongen 2016 drar ängs- och betesmarksinventeringen igång igen. Ängs- och betesmarksinventeringen är en kvalitativ inventering av natur- och kulturvärden i våra mest värdefulla ängs- och betesmarker.
Jungfrublomma

​Målsättningen är att alla värdefulla ängs- och betesmarker i Sverige ska ingå i inventeringen. I inventeringen tittar vi på floravärden, kulturmiljövärden, träd och buskar, vatten och andra hävdgynnade arter.


Resultaten från inventeringen publiceras i databasen TUVA där det går att söka på alla resultat från inventeringen. Där kan du se vilka natur- och kulturvärden som finns i betesmarkerna i din närmiljö.


Information om Västra Götalands läns ängs- och betesmarksinventering finns här