Ålgräset fortsätter att försvinna från Västkusten

Utvecklingen för ålgräset är oroande. Havets barnkammare, som ger skydd och mat för flera av de viktigaste fiskarterna, har krympt med 12 500 hektar sedan 80-talet – en yta nästan lika stor som Tjörn.

Det framkommer i de två rapporter som Havs- och Vattenmyndigheten, tillsammans med Göteborgs universitet och Länsstyrelsen Västra Götaland, nu presenterar.

– Den internationella studie som Länsstyrelsen initierade 2007 har lett vidare till den här mångåriga kunskapsbaserade vetenskapliga studien. Förutsättningar för att genomföra ålgräsrestaurering under svenska förhållanden har undersökts utifrån ett ekologiskt, ekonomiskt och juridiskt perspektiv. Målet har varit ett hållbart användande av våra marina resurser för blomstrande kustsamhällen, rikt näringsliv och levande ålgräsängar. Kunskapsbaserad förvaltning när den är som bäst! säger Ingela Isaksson på Länsstyrelsen Västra Götaland.

Ålgräsängar kallas ofta havets barnkammare eftersom de ger skydd och mat för flera av våra viktigaste fiskarter, som torsk, sej, vitling, ål och havsöring. Ålgräset är viktigt även för många andra djur och växter. I Skagerrak har forskare hittat över 40 olika fiskarter, 125 arter av fastsittande djur och 72 arter av fastsittande makroalger i ålgräsängar.

Ålgräset tar även hand om näringsämnen och motverkar övergödning, det binder partiklar och förbättrar vattenkvaliteten, det skyddar stränder mot erosion, det binder upp kol i havsbotten och fungerar därigenom som en buffert mot våra koldioxidutsläpp. Ålgräsängar räknas till de mest värdefulla ekosystemen på jorden.

– Vi fokuserar framför allt på ekosystem i Bohuslän, men många av de råd och rekommendationer vi ger är generella och kan användas i andra delar av Sverige och för andra kustmiljöer, till exempel fleråriga makroalger, musselbankar och ostronrev, fortsätter Ingela Isaksson.

Övergödning och överfiske är huvudorsaken till att ålgräs försvunnit längs Västkusten. Andra skäl är ökad exploatering i form av till exempel utfyllnader i hamnar, bryggor och muddringar. Nya studier visar att bryggor påverkar ålgräs negativt genom att skugga ängen och att flytbryggor skuggar dubbelt så mycket som pålade bryggor.

Rapporterna riktar sig framför allt till miljöhandläggare och förvaltare av marina kustmiljöer på nationella myndigheter, länsstyrelser och kommuner.

Läs mer i pressmeddelandet från Havs- och Vattenmyndigheten med länkar till rapporterna.