Ytterligare åtgärder för kommunernas mottagande av nyanlända

Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson presenterade på onsdagen förslag till åtgärder för att underlätta kommunernas mottagande av nyanlända enligt bosättningslagen. Bland annat kommer länstalen att sänkas.
två barn och en vuxen man sitter tillsammans och läser en bok

Längre tid från anvisningsbeslut till mottagande i kommun för beslut fattade 2016, sänkta länstal för 2017 och kortare handläggningstider i plan- och byggärenden. Det var några av de förslag på åtgärder som arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson presenterade vid en presskonferens den 30 november.

Syftet med de föreslagna åtgärderna är att underlätta kommunernas mottagande av nyanlända enligt bosättningslagen (lagen om mottagande av vissa nyanlända invandrare för bosättning).

De åtgärder som regeringen avser vidta är:

  • Bosättning ska ske så snabbt som möjligt. Tiden från anvisningsbeslut till mottagande i kommunen förlängs för anvisningsbeslut fattade 2016, från som längst två månader till som längst fyra månader. Ökade kostnader ska bäras av kommunsektorn. För anvisningar under 2017 gäller fortsatt som längst två månaders tidsfrist. Kommunerna måste säkerställa att mottagandet kan genomföras trots bostadsbrist.
  • Länstalen för 2017 sänks mot bakgrund av Migrationsverkets nya lägre prognos för mottagningsbehovet 2017. I samband med att de nya länstalen beräknas föreslår regeringen att kommunernas mottagande av personer som bosätter sig på egen hand viktas högre än tidigare. Det innebär att kommuner med stort mottagande av personer som bosätter sig på egen hand avlastas. Vid sänkning av länstalen ska hänsyn tas till att kommuner redan kan ha planerat för att ta emot nyanlända enligt de tidigare högre talen.
  • Handläggningstider i plan- och byggärenden måste kortas.
  • Migrationsverket ska informera kommunerna om den pågående avvecklingen av tillfälliga boenden och var de finns.

Läs mer eller se hela presskonferensen på regeringens webbplats.