Överenskommelser om mottagande av ensamkommande barn sägs upp

Regeringen planerar att fatta beslut om ett nytt ersättningssystem för mottagande av ensamkommande barn.  Ersättningssystemet är tänkt att börja gälla från och med den 1 januari 2017. För att underlätta en övergång till det nya systemet har regeringen beslutat att ge Migrationsverket i uppdrag att säga upp samtliga överenskommelser med kommunerna om mottagande av ensamkommande barn. 

Migrationsverket ska enligt lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl. (LMA) anvisa kommunerna att ta hand om ensamkommande asylsökande barn. Kommunen ansvarar för barnets boende och omsorg, och Migrationsverket betalar ut statlig ersättning för de kostnader som kommunen har för mottagandet. Både anvisning och ersättning har hittills byggt på frivilliga överenskommelser mellan Migrationsverket och kommunerna om mottagandet av ensamkommande barn. Överenskommelserna har förhandlats fram tillsammans med länsstyrelserna.

Nuvarande överenskommelser kommer att sägas upp

För att det nya ersättningssystemet ska kunna träda i kraft den 1 januari 2017 behöver det nuvarande systemet avvecklas. Det nya systemet för ersättningar kommer inte längre att utgå från överenskommelser mellan Migrationsverket och kommunerna. Migrationsverket kommer av den anledningen att behöva säga upp samtliga överenskommelser.

Migrationsverket kommer att börja skicka ut uppsägningarna inom de närmaste dagarna och alla kommuner kommer få sina uppsägningar inom kort. Undantaget är de överenskommelser som är tidbegränsade och som löper ut per automatik, dessa kommer inte att sägas upp.

Uppsägningstiderna för de överenskommelser som Migrationsverket idag har med kommunerna varierar mellan en och tolv månader. Om uppsägningstiden är kortare än sju månader kommer uppsägningen vara utformad så att överenskommelsen forsätter att gälla fram till och med 31 december 2016.

De överenskommelser som har en uppsägningstid som är längre än sju månader kommer att löpa på under 2017 i enighet med uppsägningstiden.

Länsstyrelsen fortfarande en samverkanspart i arbetet med ensamkommande barn

Även om överenskommelserna sägs upp så kommer länsstyrelserna finnas kvar som en samverkanspart i arbetet med ensamkommande barn. Länsstyrelserna ska även framöver verka för beredskap och kapacitet i mottagandet av ensamkommande barn, och samordna statens insatser genom samverkan med andra myndigheter med fokus på ett kvalitativt mottagande.

Läs mer och kontaktuppgifter

För mer information om Migrationsverkets uppdrag att säga upp överenskommelserna, se regeringens pressmeddelande.

Migrationsverket kommer att informera löpande om uppsägningarna och det nya ersättningssystemet på Migrationsverkets webbplats.

Läs mer om länsstyrelsernas arbete med ensamkommande barn.

Läs mer om anvisningsmodellen av ensamkommande barn till kommuner.

Har du frågor om uppsägningarna, se kontaktuppgifter för frågor om ensamkommande barn och ungdomar.

Har du frågor om det nya ersättningssystemet? Vänd dig till regeringskansliet.