Drygt 1 800 ensamkommande barn försvunna sedan 2013

De senaste tre och ett halvt åren har 1 829 ensamkommande asylsökande barn försvunnit i Sverige. Det visar rapporten ”På flykt och försvunnen: en nationell kartläggning av ensamkommande barn som avviker” som tagits fram på uppdrag av länsstyrelserna.

Statistiken visar att fyra procent av alla ensamkommande asylsökande barn som Migrationsverket anvisade till kommunerna under perioden 2013 till och med maj 2016 var registrerade som avvikna den 31 maj 2016.

I absoluta tal är det i storstadslänen som flest barn avvikit. I Västra Götalands län registrerades under perioden 305 försvunna, i Stockholms län 256 och i Skåne län 191. Norrbottens län har den högsta andelen försvunna barn i förhållande till hur många som anvisats till kommunerna i länet. Av dessa var 6,4 procent registrerade som avvikna i Norrbotten i maj 2016. Därefter följer Dalarnas län med 5,7 procent och Östergötlands län med 5,4 procent. Lägst andel har Blekinge och Gotlands län med 2,4 procent registrerade som avvikna i förhållande till hur många ensamkommande barn som anvisats till kommunerna i länet.

– Sett till hela perioden försvinner ensamkommande barn motsvarande ungefär två skolklasser i månaden. I vilket annat sammanhang skulle samhället acceptera det? Utifrån kartläggningen kan vi konstatera att ju otryggare och osäkrare situationen runt de ensamkommande barnen är, desto större är risken att de försvinner under myndigheternas mottagningsarbete, säger Amir Hashemi-Nik som är nationell utvecklingsledare på Länsstyrelsen i Stockholm.

Barn med marockanska och afghanska medborgarskap är de enskilt största grupperna, följt av barn från Somalia, Algeriet, Eritrea och Syrien.

Enligt de 255 kommuner som besvarat enkäten är avslag på asylansökan, den upplevda risken att få avslag och rädsla för att utvisas, de främsta orsakerna till att ensamkommande barn som söker asyl avviker efter att de blivit anvisade en kommun.

Att lagstiftningen ändrats på flera områden under det senaste året har inneburit en ökad otrygghet och därmed en ökad risk för försvinnanden. Det gäller exempelvis tidsbegränsade uppehållstillstånd, begränsad rätt till familjeåterförening för ensamkommande barn samt upphörandet av rätten till bistånd efter lagakraftvunnet avslagsbeslut.

Enligt socialtjänsterna som besvarat enkäten är den vanligaste varningssignalen att ett barn är på väg att försvinna en låg närvaro i skolan. Ett annat vanligt riskbeteende är att barnet ofta är borta från boendet och undviker kontakt med personalen. Många av de ensamkommande barnen är traumatiserade och att tidigt möta psykisk ohälsa är en annan viktig insats för att förebygga att de försvinner.

I rapporten identifieras också faser i asylprocessen där stödet runt barnen måste stärkas för att förebygga att barn försvinner och flera möjliga förebyggande åtgärder lyfts fram, inte minst i ankomstskedet. Det gäller till exempel att barnen innan första mötet med Migrationsverket får träffa en god man eller annan utomstående vuxen med juridisk kunskap.

– Vi måste bli bättre på att ge alla ensamkommande barn tydlig och lättillgänglig information om asylprocessen och stärka stödet runt de barn som får ett avslagsbeslut, liksom att bättre förbereda dem på att återvända. Det är genom att skapa trygghet runt barnet vi minskar risken att de avviker, säger Amir Hashemi-Nik.

Kartläggningen i rapporten "På flykt och försvunnen: en nationell kartläggning av ensamkommande barn som avviker" är den bästa sammanställningen hittills i Sverige kring barn som är på flykt och som försvinner. Den är del i ett större arbete där länsstyrelserna tillsammans med andra myndigheter nu ska analysera resultaten och föreslå konkreta åtgärder till regeringen. Under 2017 ska relevanta aktörer arbeta vidare regionalt med att förebygga att ensamkommande barn avviker samt att agera mer effektivt när ett barn konstateras försvunnet.

Rapporten "På flykt och försvunnen: en nationell kartläggning av ensamkommande barn som avviker" har gjorts av analysföretaget Oxford Research på uppdrag av länsstyrelserna.

Ladda ner rapporten "På flykt och försvunnen: en nationell kartläggning av ensamkommande barn som avviker".