Unikt avtal för skydd av värdefulla vattendrag

Ett vattenvårdsavtal för nationellt värdefulla vattendrag i Nissans källområde har tecknats mellan Länsstyrelsen i Jönköping och Sveaskog. I området ingår även Västerån, som rinner ut från Lagmanshagsjön i Tranemo kommun.
Vattenvårdsavtal

Sammanlagt rör det sig om flera mil vattendrag inom Nissans källflöden. Vattendragen är strömmande till stora delar och har höga naturvärden med genuina öringstammar och flodpärlmussla. Vattendragen är dessutom klassificerade som nationellt (särskilt) värdefulla vattendrag. Sveaskogs åtagande görs utan någon som helst ekonomisk ersättning.

− För att klara miljömålen krävs det att sådana här initiativ tas. Det måste bygga på frivilliga åtaganden från markägare, säger Per Hallerstig, avdelningschef på Naturavdelningen på Länsstyrelsen i Jönköping.

Naturvårdshandläggaren Therese Helgesson har varit den drivande kraften i projektet. Hon är stolt och glad över avtalet:

− Detta är bland det största som gjorts hittills för skydd av vatten. Syftet med Vattenvårdsavtalet är främst att bevara och långsiktigt stärka biologisk mångfald knuten till strömmande vattendrag med fria vandringsvägar och bra miljöer för fisk och andra vattenlevande organismer. Målet är att bevara och återskapa ekologiskt funktionella kantzoner till vattendragen.

Stefan Bleckert, naturvårdschef på Sveaskog, ser många fördelar med avtalet:

− Det är funktionaliteten som är det stora numret. Det är fantastiskt roligt. Man kan säga att vi skriver avtal med verkligheten. Och dessutom är avtalet på 50 år – det längsta man kan skriva ett avtal på. Samarbetet med Länsstyrelsen har varit kreativt och konstruktivt.

Även Fredrik Klang, som är chef för marknadsområde Syd inom Sveaskog, är nöjd med avtalet:

− Lokalt här på Sveaskog är vi jätteglada för samarbetet. Det är ett fint område. Jag har varit där och fiskat öring många gånger. Det är extra roligt att det är ett koncentrerat område, då blir effekterna synligare. Det här samarbetet tror vi jättemycket på.

Kortfakta om Vattenvårdsavtal Nissans källflöden

 • Avtalet omfattar cirka 45 km vattendrag. Detta är en tredjedel av vattendragens totala längd.
 • De tre vattendrag med mest komplett skydd:
  1. Helgaboån, Karta (som pdf)
  2. Svanån mellan (Radan till Svansjön), Karta (som pdf) 
  3. Svanån nedre (Nissan till Radan), Karta (som pdf)
 • Längsta skyddade vattendragssträcka är i Nissan, från Svanån till Källan; 11,7 km.
 • Här finns totalt runt 13 km limnisk nyckelbiotop och 8 limniska nyckelbiotopsobjekt. Nyckelbiotop är ett kvalitetsbegrepp inom naturvård. En limnisk nyckelbiotop är en biotop som från en samlad bedömning av biotopens struktur, artinnehåll, historik och fysiska miljö anses ha en mycket stor betydelse för flora och fauna. En nyckelbiotop innehåller ofta känsliga och sällsynta djur- och växtarter.
 • Av ingående vattendrag är cirka 19 km klassade som nationellt särskilt värdefulla vattendrag och 27 km som nationellt värdefulla vattendrag.
 • Avtalsområdet omfattar 390 ha (hektar) varav 50 ha utgör vatten, 255 ha skogsmark och 85 ha impediment.
 • Av skogsmarken utgörs 44 ha av lövdominerad skog och 211 ha av barrdominerad skog.
 • Skogliga nyckelbiotoper, främst äldre barrskog, utgör 25 ha.
 • Naturvårdande skötsel ska utföras på ca 130 ha skogsmark medan ca 130 ha skogsmark (samt impediment) lämnas orört för fri utveckling
 • Sveaskog har huvudansvar för naturvårdande skötsel.

Vattendragets namn

Längd på sträcka som ingår i avtalet

 

Hur stor del som blir skyddat

  

Bullerbäcken

1,9 km

32%

Helgaboån

4,3 km

84%

Nissan (Anderstorpsån-S Gussjö)

0,6 km

2%

Sågån – Grissleån

1,2 km

4%

Nissan (Svanån- Källan)

11,7 km

24%

Valån

2,2 km

29% 

Åsabäcken

0,5 km

55%

Nissan (N Gussjön-Svansjön)

5,2 km

36%

Svanån (mellan Radan-Svanasjön)

7,8 km

79%

Svanån nedre (Nissan-Radan)

3,3 km

97%

Västerån från Lagmanshagasjön

7 km

52%

 

Läs mer:

1) Vattenvårdsavtal Nissans källflöden, inklusive kartbilagor (som pdf)

2) Naturvärdesbedömning, Nissans övre avrinningsområde. Rapport 2005:19

3) Värdefulla vatten i Jönköpings län. Rapport 2009:23

4) Miljömål för Jönköpings län. Folder

5) Ekologiskt funktionella kantzoner. Folder (som pdf)