Stort våtmarksreservat blir ännu större

Länets fjärde största våtmarksreservat har nu blivit ännu större. Länsstyrelsen har beslutat att utöka naturreservatet Myrhulta mosse i Töreboda och Karlsborgs kommuner.
Skogsbild från naturreservatet Myrhulta mosse

Naturreservatet Myrhulta mosse bildades 2006 och består av ett 1 115 hektar stort myrkomplex med en mosaik av öppna och skogbevuxna myrar, sumpskogar och fastmarkholmar.

Kring myren finns skogsmarker som i olika grad är påverkad av skogsbruk. Utökningen består av cirka 30 hektar skogsmark och är viktig som skyddszon kring de känsliga våtmarksområdena i det befintliga naturreservatet.

Områdena består till stor del av skogar som under lång tid har lämnats utan produktionsinriktad skötsel. Här finns allt från gamla tallskogsbestånd, äldre/medelålders barrblandskogar till ungskogar med naturligt föryngrade barr- och lövskogar och våtmarkspartier.