Dramatisk bäckravin skyddas som naturreservat

Länsstyrelsen har beslutat att skydda en 2 km lång sträcka av Mariedalsåns dalgång som naturreservat. Det ligger mellan Dala kvarn och Mariedals slott utanför Lundsbrunn i Götene kommun.
Forsärla. Foto: Henrik Roos.

I Mariedalsåns naturreservat finns, längs de branta dalsidorna, naturskogsartade skogsmiljöer präglade av orördhet, små ras, skred samt stormar. Karakteristiskt för skogen är de många fallna träden, uppkomna efter bland annat stormen Per. Moss- och lavfloran innehåller flera arter som gynnas av lite fuktigare mikroklimat men också av god tillgång på död ved eller äldre träd.

– Genom att bilda ett naturreservat bevarar vi en värdefull skogsmiljö som innehåller en för Skaraborg näst intill unik hög andel död ved, säger biologen Henrik Roos på Länsstyrelsen Västra Götaland. Arbetet med reservatet har karakteriserats av ett mycket gott samarbete med ägaren till Mariedals slott, på vars ägor reservatet ligger.

Strömstare. Foto: Henrik Roos.

Den så kallade Sörboleden går genom reservatet och besökaren bjuds på en spännande vandring längs med ån och genom en kaotisk plockepinn-skog. Om man spanar noga har man chans att stifta bekantskap med gyllengula forsärlor eller gnistrande blå kungsfiskare längs med strandkanten. Vintertid kan man ofta beskåda hur charmiga strömstarar dyker efter bäcksländor i ån.

Reservatet är även geovetenskapligt intressant. Här pågår fortfarande erosion och man kan se spår efter små ras och skred. Ravinen mynnar i ett stort skredområde. Skredet, som i litteraturen är omnämnt som Mariedalsskredet, bedöms ha inträffat för cirka 9000 år sedan.


 Kontakta oss

Kontaktperson:
Henrik Roos Naturvårdshandläggare
010-224 51 81 henrik.roos@lansstyrelsen.se

Pressansvarig:
Anita Nilsson
010-224 45 46
0736-60 51 18 anita.nilsson@lansstyrelsen.se
www.lansstyrelsen.se/vastragotaland