Cirka 4 000 platser i tillfälliga asylboenden kan skapas i länet

Regeringsuppdraget till Länsstyrelsen i Norrbotten, att samordna inventeringen av möjliga platser för tillfälliga asylboenden i landet, är nu klar. Drygt 66 000 platser finns att tillgå.

Samtliga länsstyrelser i landet har rapporterat in kommunala, privata och föreningsägda lokaler som kan iordningsställas inom respektive läns kommuner. Norrbottens inventering omfattar både platser som kan användas akut och boenden för längre tider under asylprocessen.

4 000 platser i Västra Götaland

I Västra Götaland har kommunerna identifierat sammanlagt 3 935 platser. Efter rapporteringen till Norrbotten har ytterligare några platser rapporterats in i länet.
– Svaren varierar från ett fåtal platser till att någon kommun har hittat ett tjugotal olika lokaler, säger mångfaldsdirektör Talieh Ashjari, Västra Götaland. Det finns alla slags lokaler, från idrottshallar till mindre byggnader i inventeringen.

Ansträngt läge i storstadslänen

– Det har varit en stor utmaning att göra en nationell inventering på bara några veckor, säger Sven-Erik Österberg, landshövding i Norrbottens län. Arbetet har genomförts i nära samverkan med kommunerna och det är tack vare deras insatser vi nu lyckats överträffa målet om att hitta 60 000 möjliga platser. Inventeringen är i första hand en kvantitativ sammanställning. Den visar bland annat att det är svårt att hitta tillräckligt med nya platser i storstadslänen som just nu befinner sig i ett extra ansträngt läge. Inventeringen visar också att det råder stora skillnader i tillgång på platser både mellan och inom länen.

Platsbrist och överskott

Länsstyrelsen i Norrbotten har nu lämnat över inventeringen till Migrationsverket, som kommer att se över realiserbarheten i de platser som inventerats genom fortsatt samverkan med länsstyrelser, kommuner och privata aktörer. Norrbotten har också haft uppdraget att fastställa en lämplig fördelningsnyckel för hur många asylplatser som respektive län minst bör bidra med.
– I förhållande till fördelningsnyckeln finns ett glapp mellan de cirka
4 000 platser vi identifierat i länet och de cirka 7 000 platser som Norrbottens fördelningsnyckel förutsätter. I andra län finns å andra sidan ett överskott av platser, konstaterar mångfaldsdirektör Talieh Ashjari.
– Vi får avvakta Migrationsverkets ställningstagande kring den fortsatta processen med att ta fram tillfälliga asylboenden.

Här kan du läsa rapporten

Här kan du läsa fördelningsnyckeln