Fengersfors mindre förorenat än liknande gamla industriområden

Det gamla bruksområdet Fengersfors i Åmåls kommun är mindre förorenat än många liknande områden och det finns inga risker för tillfälliga besökare. Däremot kan det finnas föroreningar i fisk från den närliggande sjön Ärr.
Det gamla bruksområdet Fengersfors i Åmåls kommun

Den 17 mars hålls ett informationsmöte i Folkets Hus om resultatet från miljöundersökningarna i Fengersfors.

– För de som är verksamma inom fabriksområdet kan det finnas vissa risker. Det kan gälla om man får i sig förorenad jord och damm och om man äter grönsaker som odlats i den gamla jorden, säger Anna-Karin Davidsson, länsmiljöingenjör på Länsstyrelsen Västra Götaland.

Länsstyrelsen uppmanar därför till att:

  • fortsätta odla i pallkragar och inte direkt i den ”gamla” jorden
  • undvika kontakt med förorenad jord vid eventuella grävarbeten och se till att den jord som kan vara förorenad tas om hand av godkänd mottagningsanläggning.  

Vid några mindre delområden behöver Länsstyrelsen gå vidare med fortsatta utredningar eller åtgärder. Det förutsätter att bidrag beviljas för de områden där ansvar saknas.

Var försiktig med att äta fisk från sjön Ärr

 – Det man behöver ta hänsyn till redan nu är att det kan finnas föroreningar i fisk från sjön Ärr, fortsätter Anna-Karin Davidsson. Efter konsultation av miljömedicinsk expertis rekommenderas tills vidare att kvinnor i barnafödande ålder och barn inte bör äta vildfångad fisk från sjön och övriga inte mer än en gång i kvartalet. Det är ingen risk att bada eller vistas på eller vid sjön.

Fisken i sjön Ärr kan innehålla förhöjda halter av miljögifter, bland annat PCB. Länsstyrelsen kommer att söka bidrag för att göra fördjupade undersökningar i sjön för att få en bättre bild av hur föroreningar i sjön sprids och vilka risker och behov av åtgärder som finns.

Redovisning av resultat från genomförd förstudie vid Fengersfors bruk

Länsstyrelsens arbete med förorenade områden

Vad händer framöver?

Bakgrund

Länsstyrelsen fick 2014 bidragspengar från Naturvårdsverket för att göra undersökningar av föroreningssituationen vid Fengersfors bruk och vattensystemet nedströms. SGU (Sveriges geologiska undersökning) är den myndighet som, på begäran av Åmåls kommun, varit huvudansvarig för undersökningen. De har i sin tur anlitat konsultbolaget Golder Associates AB för arbetet.

Branschen pappers- och massaindustri är en av de högst prioriterade i arbetet med förorenade områden. Det är ofta mycket gamla industrier med stor hantering av olika kemikalier. Det kan finnas föroreningar av bland annat kvicksilver och andra tungmetaller, dioxin, PCB och olja. Eftersom inga undersökningar hade gjorts vid Fengersfors var det viktigt att få kunskap om föroreningssituationen och om det är något som behöver åtgärdas.

Den här typen av utredningar är dyra och görs därför oftast stegvis. Om det finns någon ansvarig för föroreningarna är det den som i första hand får betala. Länsstyrelsen utredde ansvarsfrågan och kom fram till att det saknades ansvar och kunde därför ansöka om statliga bidrag hos Naturvårdsverket.  Undersökningarna har bland annat omfattat provtagning av jord och grundvatten på fabriksområdet och ytvatten, sediment och fisk i sjösystemet.

 


 Kontakta SGU

Erik Bergstedt
Projektledare
046-31 17 78