Västerhavets vattendelegation skickar åtgärdsprogram till regeringen

Vattendelegationen för Västerhavets vattendistrikt har beslutat att sända det reviderade åtgärdsprogrammet till regeringen som underlag för prövning.  Bakgrunden är att regeringen den 19 november fattade beslut om att pröva åtgärdsprogrammen.

- Beslutet från vattendelegationen innebär att vi avstår från att fastställa såväl nytt åtgärdsprogram som ny förvaltningsplan och nya miljökvalitetsnormer. Vi bedömer att det underlättar regeringens prövning av helheten. Samtidigt ger det en signal om att prövningen behöver gå snabbt så att inte genomförande av åtgärder och revidering av normer skjuts för långt på framtiden, säger Hanna Tornevall, biträdande vattenvårdsdirektör i Västerhavets vattendistrikt.

Eftersom prövning pågår väljer vattendelegationen att besluta om att skicka åtgärdsprogrammet, förvaltningsplanen och miljökvalitetsnormerna till regeringen.

- Vi ser positivt på att åtgärdsprogrammet nu prövas på högsta nationella politiska nivå, det innebär att det finns ett stort engagemang för vattenförvaltningen. Nu ser vi fram emot att få resultatet av prövningen, säger Hanna Tornevall.

Läs mer

Information på Vattenmyndigheternas webbplats

Interpellationsdebatt i Riksdagen 1 december med Åsa Romson

Fakta om vattendirektivet

EU:s ramdirektiv för vatten, vattendirektivet, trädde i kraft år 2000 och är nu införlivat i svensk lagstiftning, främst i Vattenförvaltningsförordningen (SFS 2004:660).

Förvaltningen av vatten sker utifrån naturens egna gränser och följer vattnets flöde i så kallade avrinningsområden. Detta innebär ett ökat samarbete över kommun-, läns- och riksgränser.

Många intressen och aktörer berörs av vattenvårdsarbetet. Samverkan med dessa är en viktig del av svensk vattenförvaltning och arbetet ska bedrivas "så att det möjliggör och uppmuntrar till deltagande av alla som berörs".

Vattenförvaltningen omfattar alla typer av ytvatten (sjöar, vattendrag och kustvatten) och grundvatten. Målet är att alla våra vatten ska uppnå god status till år 2015. Vi ska verka för att sämre vattenmiljöer ska bli bättre och att vatten som redan är bra ska bevara sin kvalitet - inga vatten får försämras.

Vattenmyndigheterna i Sverige håller ihop de fem vattendistrikten och har en samordnande roll. Vattendelegationen beslutar om större frågor för hela distriktet, till exempel förvaltningsplan, åtgärdsplan och miljökvalitetsnormer. Delegaterna är utsedda av regeringen. Länsstyrelserna har en viktig samordningsroll och myndigheter och kommuner ansvarar för tillämpningen.