Ägardirektiv till allmän nytta

Många kommuner i Västra Götaland använder sina allmännyttiga bostadsföretag till att underlätta inträdet på bostadsmarknaden för personer som riskerar att inte komma in eller hamna utanför.

I 47 av Västra Götalands 49 kommuner finns allmännyttiga kommunala bostadsföretag, flertalet är bostadsaktiebolag. Avkastningskraven medför en osäkerhet kring hur affärsmässighet ska kombineras med företagens bostadssociala ansvar.

I rapporten Ägardirektiv till allmän nytta - Kommunernas styrning av sina bostadsaktiebolag redovisas resultaten av en kartläggning av 241 kommunala bostadsaktiebolag i hela landet. Kartläggningen har genomförts gemensamt för alla länsstyrelser och syftet har varit att se hur kommunerna i sina direktiv betonar företagens sociala och allmännyttiga roll. Flertalet direktiv innehåller skrivningar kring hur bolagens roll i bostadsförsörjningen ska formas.

Rapporten visar bland annat att kommunens bostadsaktiebolag tar ett socialt ansvar, även om det inte alltid framgår av ägardirektiven. Flera kommuner bedriver ett bra vräkningsförebyggande arbete. Det är en fördel om det sociala arbetet finns beskrivet i ägardirektiven.

Rätten till bostad är en social och mänsklig rättighet som ska tillgodoses på en marknad. Den rådande bostadsbristen riskerar att mindre resursstarka grupper ställs utan bostad. Rapporten ska förhoppningsvis inspirera till en aktiv dialog om allmännyttans roll och till utformningen av ägardirektiven så att de bidrar till att kommunen lever upp till lagstiftningens intentioner om att alla ska få leva i goda bostäder.

Läs mer om Länsstyrelsens arbete för att motverka hemlöshet.


 Kontaktpersoner

Gun Rosvall
Enheten för social hållbarhet
gun.rosvall@lansstyrelsen.se 
010 22 44 525

Göran Carlsson
Samhällsbyggnadsenheten
goran.carlsson@lansstyrelsen.se
010 22 44 778