Stort behov av nya bostäder i Västra Götaland

Länsstyrelsen har i en ny rapport bedömt att alla kommuner i Västra Götalands län behöver bygga nya bostäder. Det behöver byggas 7 800 nya bostäder varje år den kommande tioårsperioden.
Foto: Amelie Wintzell

Antalet hushåll i länets kommuner beräknas öka med cirka 73 000 fram till 2025. Störst ökning förväntas ske i Göteborgs arbetsmarknadsregion med cirka 54 000 nya hushåll. Det totala behovet av nya bostäder i hela länet uppgår till cirka 78 000 under tidsperioden 2016-2025. Under 2010-2014 har det årliga färdigställandet som högst varit omkring 5 000 i länet. Bostadsbyggandet måste öka med cirka 60 procent per år för att möta behovet av bostäder de kommande tio åren.

Länsstyrelsen har även granskat respektive kommuns planeringsmässiga förutsättningar att förverkliga behovet av bostäder.  Flera kommuner har äldre översiktsplaner som behöver uppdateras. Kommunerna har en grundläggande beredskap men detaljplanearbetet behöver intensifieras för att kunna möta den volym av bostäder som behövs. I oktober 2015 fanns det cirka 20 000 bostäder i detaljplaner där samråd genomförts och som inte var antagna. I

 21 av länets 49 kommuner saknas aktuella riktlinjer för bostadsförsörjning. Varje kommun, inte bara i områden med hög tillväxt, behöver en genomtänkt strategi för sin bostadsförsörjning. Utan mål för bostadsbyggande och strategier för utveckling av bostadsbeståndet försämras kommunernas möjligheter att skapa förutsättningar för att förverkliga det bostadsbehov som Länsstyrelsen bedömer är aktuellt 2016–2025.

Läs mer i rapporten Bostadsbehov, planeringsläge och bostadsbyggande i Västra Götalands län 

 


Kontakta oss

Pressansvarig:
Anita Nilsson
Telefon: 010-224 45 46
Mobil: 0736-60 51 18