Utvärdering – en fråga i fokus på planeringskonferens 2 inför SAMÖ 2016

Med drygt ett år kvar till SAMÖ 2016 arbetas det för fullt med att skapa förutsättningar för en bra utvärdering av övningen. Utvärdering var också en fråga som stod i centrum när lokala övningsledare och utvärderare samlades i Göteborg den 22 oktober för den andra planeringskonferensen inför övningen. 
Konferensdeltagare SAMÖ 2016

Se en film med glimtar från konferensen och tankar om utvärderingen av SAMÖ 2016.

Närmare 200 deltagare från lokal, regional och nationell nivå fanns på plats när den andra av fyra planeringskonferenser inför SAMÖ 2016 drog igång.

– Utvärderingen och framför allt erfarenhetshanteringen är det absolut viktigaste i SAMÖ 2016, sa utvärderingsledare Sofie Ivarsson som leder delprojekt utvärdering. Vi är många som satsar tid, kraft och pengar på den här övningen, då måste vi också ta hand om de lärdomar vi får. Genom att börja planera för utvärderingen på ett tidigt stadium och involvera de lokala utvärderarna redan nu ger vi oss själva de bästa förutsättningarna.

Lokala utvärderare har en viktig roll

De flesta av de övande organisationerna har utsett sina lokala utvärderare. Flera av dem fanns på plats för att sätta sig in i vad rollen innebär.

Bild på Sofie Ivarsson– Ni lokala utvärderare är jätteviktiga, sa Sofie Ivarsson. Ni har ett tvådelat uppdrag. Ert främsta uppdrag är att utvärdera era organisationers förmåga att nå målen. Dessutom ska ni bidra med utvärderingsunderlag till den samlade utvärderingen, där vi tittar på hela krisberedskapssystemet. Ni är våra ögon och öron ute i organisationerna.   

För tillbaka erfarenheter till verksamheten

Vad är viktigt att tänka på i rollen som utvärderare? Hur kan slutsatser och åtgärdsförslag leda till utveckling och förändring? Sandra Danielsson, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, och deltagare i det expertnätverk som är kopplat till SAMÖ 2016, delade med sig av sina erfarenheter från rollen som utvärderare.

Det är viktigt att den lokala utvärderaren får sitt uppdrag från någon med beslutsmandat i organisationen, var ett av Sandra Danielssons medskick. Hon tryckte också på vikten av att erfarenheter, lärdomar och förbättringsåtgärder förs tillbaka in i den ordinarie verksamheten efter övningen.


Fem aktörsgemensamma mål

Tydliga och mätbara mål är en förutsättning för att få till en bra utvärdering, något som många återkom till under dagen. De övande organisationerna har kunnat påverka formuleringen av de aktörsgemensamma målen, bland annat vid tre workshopträffar tidigare i höst.  Målen har också stämts av med medlemmarna i expertnätverket.

Nu är de fem målen fastställda.  De handlar om informationsdelning, samlade lägesbilder, kommunikation, resurssamordning och geografiskt områdesansvar. Utifrån dessa kan de övande organisationerna ta fram egna mål för övningen.

Bild på Jonas Landgren 

Jonas Landgren, forskare på Chalmers och medlem i expertnätverket, bidrog med fördjupad kunskap om två av målområdena – informationsdelning och samlade lägesbilder.  

Till varje mål kopplas ett antal indikatorer som används för att mäta måluppfyllelsen. Det kan vara beslut, åtgärder eller andra aktiviteter som leder fram till målet. Deltagarna fick markera vilka indikatorer de tycker är viktigast att titta på i utvärderingen av respektive mål.

Fortsatt planering

Under dagen fick deltagarna också information om det fortsatta arbetet med scenariot och det praktiska genomförandet av övningen den 9-10 november 2016.  Nästa planeringskonferens blir den 28 januari 2016.

Om SAMÖ 2016

SAMÖ 2016 är en samverkansövning där ett hundratal organisationer med ansvar för samhällets krisberedskap ska pröva och utveckla sin förmåga inom ledning, samverkan och kommunikation. Scenariot är att Västra Götalands och Värmlands län drabbas av stora översvämningar, vilket leder till stora störningar i samhället, bland annat när det gäller transporter och försörjningssystem. Övningen genomförs 9-10 november 2016. MSB och Länsstyrelsen i Västra Götalands län ansvarar gemensamt för övningen.

Foton: Linnea Hansson, Länsstyrelsen i Västra Götalands län.