Större roll till länsstyrelserna föreslås i Jämställdhetsutredningen

Nu har Jämställdhetsutredningen överlämnat sitt betänkande till jämställdhetsminister Åsa Regnér. I den utpekas länsstyrelsernas viktiga roll inom jämställdhetsarbetet på regional nivå och det föreslås att den rollen kan användas i ännu högre grad.

Trots att utvecklingen har gått framåt på en del områden, visar utredningen att det kvarstår många utmaningar för att samhället ska bli jämställt. Mäns våld mot kvinnor har inte minskat och arbetsmarknaden är fortfarande i hög grad könsuppdelad. Utredningen bedömer att en jämställdhetsmyndighet behövs samt nya mål för jämställdhetspolitiken.
Utredningen har bland annat haft i uppdrag att analysera hur jämställdhetspolitiken har genomförts och att undersöka hur den bör styras. Utredaren Cecilia Schelin Seidgård, landshövding på Gotland, konstaterar att det sedan 2007 har bedrivits en mängd projekt genom satsningar inom myndigheter, kommuner, landsting och regioner. De har lett till ökad kunskap och nya metoder men inte gett några bestående effekter på samhällsnivå. Styrningen av jämställdhetspolitiken behöver därför bli mer strategisk, strukturerad och långsiktig. Jämställdhetsintegrering behöver i högre grad få genomslag i styrningen av myndigheter och verksamheter. Det finns ett stort behov av fortsatt stöd till myndigheter, kommuner och landsting i strävan att utveckla jämställda verksamheter.

Länsstyrelsernas viktiga roll

Vikten av att länsstyrelserna används på rätt sätt i jämställdhetsarbetet på regional nivå framhålls eftersom länsstyrelserna har överblick och kunskap om de regionala förhållandena i länen. Länsstyrelserna bör kunna användas i högre grad genom en mer aktiv uppföljning av jämställdhetsarbetet på lokal nivå.  Regeringen bör vidare i högre utsträckning följa upp och ge återkoppling på länsstyrelsernas uppgifter.

Det föreslås att länsstyrelseinstruktionen förändras genom att bland annat ta bort regleringen av särskilt sakkunniga i jämställdhet för att understryka att ansvaret för uppgifter som rör jämställdhet är en angelägenhet för hela myndigheten och ledningen. Ett tillägg till instruktionen att länsstyrelserna ska följa upp det regionala arbetet och lämna underlag till Jämställdhetsmyndigheten föreslås också.

Utredningens förslag

  • Det övergripande jämställdhetspolitiska målet ska fortsatt vara att kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv.
  • De fyra jämställdhetspolitiska delmålen bör kompletteras med två nya delmål om utbildning, respektive hälsa, vård och omsorg.
  • Uppdragen till myndigheterna bör tydliggöras och att länsstyrelsernas roll att följa upp och stödja utvecklingen i respektive län utnyttjas mer.
  • En jämställdhetsmyndighet bör inrättas för att skapa långsiktighet och för att kunna ge myndigheter, kommuner och landsting bättre möjligheter att arbeta framgångsrikt för jämställdhet.

Utredningen ska nu ut på remiss.

Läs mer i regeringens pressmeddelande ”Jämställdhetspolitiken behöver en tydligare styrning”