Ny guide för klimatanpassning

Nu finns en helt ny vägledning på webben för alla som arbetar med klimatanpassning.

På Klimatanpassningsportalens sida Åtgärda kan kommuner, landsting, företag med flera, få stöd i arbetet med att rusta för ett förändrat klimat.

Verktygssamlingen Åtgärda består bland annat av checklistor, manualer, rapporter, karttjänster och databaser. Åtgärda-sidorna nås på Klimatanpassningsportalen, där Länsstyrelsen är en av 17 samverkande myndigheter.

Sidorna ger stöd för att arbeta med olika risker, som över­svämning eller värmebölja. Under rubriken Verktyg för anpassningsområden hittar besöka­ren också verktyg för att jobba med exempelvis ekosystemtjänster, jord- eller skogsbruk.

På sidan Vägledning för att arbeta med klimatanpassning finns hjälp för att arbeta övergripande med klimatanpassning, till exempel planering, analyser och genomförande av åtgärder.

Här beskrivs även hur anpassning kan integreras i kommuners arbete, i översiktsplanering, risk- och sårbarhetsanalyser, och hur själva anpassningsarbetet kan läggas upp. Det finns dessutom verktyg utvecklade för fastighetsägare.

Innehållet på Åtgärda omfattar också beskrivningar av genomförda klimatanpassningsåtgärder, informa­tion om klimatscenarier, databaser, finan­siering, lagar och regler.

Vad är klimatanpassning?

Översvämningar, värmeböljor, smittspridning, jordskred och förändrade växtsäsonger är bara några exempel på vad ett förändrat klimat innebär. Stora delar av samhället påverkas och många aktörer behöver tänka efter hur olika verksamheter bedrivs och hur samhället planeras. Klimatanpassningsportalen är ett stöd för alla som arbetar med att anpassa samhället till klimatförändringar, eller andra intresserade.

Till Åtgärda-sidorna

www.klimatanpassning.se/atgarda