Planeringen inför SAMÖ 2016               är i full gång

Den 7-8 september samlades ett fyrtiotal lokala övningsledare och utvärderare i Göteborg för en tvådagars workshop inför den stora övningen SAMÖ 2016. Deltagarna fick djupdyka i mål- och scenarioarbetet och många passade på att nätverka och dela erfarenheter kring övningsförberedelserna. Motsvarande workshopträffar hölls därefter i Karlstad 9-10 september och Skövde 14-15 september. 

Bildkollage med deltagare, föreläsningslokal och diskussion 

SAMÖ 2016 kommer att slå deltagarrekord. Närmare 100 organisationer, varav 55 kommuner, ska öva tillsammans den 9-10 november 2016.

– Vi ska komma ihåg att det här är en samverkansövning, sa projektledare Anders Frelek. Vi ska se detta som en möjlighet att få pröva vår förmåga att samverka på alla nivåer i samhället samtidigt.

Börja planera på hemmaplan

Även om det är mer än ett år kvar till övningen är det hög tid att komma igång med planeringen på hemmaplan. Se över planer och den egna krisorganisationen, inventera utbildningsbehov, skapa en planeringsgrupp för övningen, säkerställ att lokala övningsledare och utvärderare har mandat och tid för sina uppdrag. Det var några exempel som lyftes när deltagarna utbytte erfarenheter kring vilka förberedelser som har gjorts och behöver göras.  

 

Deltagarna minglar  Att knyta kontakter och utbyta erfarenheter var ett viktigt syfte med dagarna. 

Projektgruppen gav rådet att ta hjälp av varandra i övningsförberedelserna, något som bland annat Kungsbacka kommun planerar att göra. 

– Vi kommuner som tillhör samma räddningstjänstförbund kommer att arbeta tillsammans i förberedelserna, sa Lars Berggren, säkerhetssamordnare och lokal övningsledare i Kungsbacka kommun.

Utvärderarna med från start

Varje organisation har en lokal övningsledare (LÖL) som leder planeringen. De flesta har även hunnit utse en lokal utvärderare (LU).

– En nyckel till en bra övning är att de lokala utvärderarna är med tidigt i planeringen, sa Sofie Ivarsson från projektgruppen. Tillsammans med er LÖL:ar ska de se till att resultatet och erfarenheterna från övningen tas om hand på bästa sätt. LU är kanske er viktigaste funktion.

Clara Helgesson var en av de lokala utvärderarna som var på plats. Till vardags arbetar hon med planering och uppföljning i Kungälvs kommun.

Clara Helgesson  – Det här är ett nytt
sammanhang för mig.
Jag tycker det är bra att
kunna knyta lite kontakter
med LU:ar från andra kommuner.  

Fem gemensamma mål

Projektgruppen har tagit fram fem aktörsgemensamma mål för övningen. De handlar om geografiskt områdesansvar, informationsdelning, samlade lägesbilder, kommunikation och resurssamordning. Genom gruppdiskussioner fick deltagarna bekanta sig med målen och ge synpunkter på de tillhörande målbeskrivningarna. Diskussionen handlade också om vad aktörerna gör tillsammans för att målen ska vara uppfyllda.

Deltagare sitter  vid ett långsmalt bord och diskuterar  Sofie Ivarsson
från projekt-gruppen hämtade in synpunkter
på mål-beskrivningarna. 

Under hösten ska projektgruppen ta fram aktörsgemensamma indikatorer som används för att mäta måluppfyllelsen. Varje organisation ska också ta fram egna mål och indikatorer som utgår från de aktörsgemensamma. 

Driver övningen framåt

Under workshopens andra dag stod scenarioarbetet i centrum. Grundscenariot är färdigt och handlar i korthet om att Västra Götalands och Värmlands län drabbas av omfattande översvämningar, vilket leder till stora störningar i samhället.

Nu är det de deltagande organisationernas uppgift att bygga på scenariot med olika moment. Ett moment kan beskrivas som konsekvensen av en händelse, till exempel att ett skred leder till att förorenad jord rinner ut i ett vattendrag eller att en väg- eller broförbindelse stängs av och orsakar störningar i viktiga transporter. Det är momenten som driver övningen framåt och gör att de övande får pröva de förmågor som beskrivs i målen.

Torbjörn Jonsson föreläser framför en storbildsskärm  – Målen ska vara ledstjärnan i scenarioarbetet, sa Torbjörn Jonsson från projektgruppen och påminde om att momenten som ska övas måste kräva samverkan med andra aktörer.  

Stöd i processen

Thomas Bengtsson från projektgruppen gav deltagarna en duvning i metoden att skriva ett scenario. 

– Gena inte i kurvorna! Följ processen, gör alla steg och gör dem i rätt ordning, uppmanade han.

Dagen avslutades med grupparbete för att börja ringa in vilka moment som kan vara intressanta att öva. Många tog hjälp av processtödjarna som fanns på plats och som ska fungera som bollplank och stöd i det fortsatta scenarioarbetet.

 

Processtödjaren Johan Lenjesson i möte med kommundeltagare från Sjuhäradsregionen  Kommunerna i Sjuhäradsregionen tog hjälp av processtödjaren Johan Lenjesson. 

Senast den 25 september ska de lokala övningsledarna meddela projektgruppen vilka övningsmoment de önskar få med i scenariot.

Presentationer och annan dokumentation från workshopträffarna i Göteborg, Karlstad och Skövde finns att hämta i Fronter – en samverkansyta som LÖL:ar och LU:ar kan använda för att dela dokument och annat kopplat till övningsförberedelserna. Nästa stora träff för LÖL:ar och LU:ar blir planeringskonferens 2 som äger rum den 22 oktober.

Läs mer om SAMÖ 2016

Foton: Linnea Hansson och Maria Göranson