Nya regionala miljömål för Västra Götaland

Länsstyrelsen och Skogsstyrelsen har beslutat om nya regionala miljömål för Västra Götaland. Målet är att fånga in regionala särdrag och områden som kräver ytterligare insatser.
Foto: Anna Ek

Sedan tidigare gäller de nationella miljökvalitetsmålen med preciseringar och etappmål fullt ut i Västra Götaland. Dessa har nu kompletterats med regionala tilläggsmål. Detta för att fånga in regionala särdrag och områden som kräver ytterligare insatser. Målen ska kunna användas av flera av Västra Götalands aktörer vars delaktighet och engagemang behövs för att målen ska nås.

– Miljöarbetet är globalt, men måste också alltid vara regionalt och lokalt. Därför är det viktigt att vi i samverkan med Västra Götalandsregionen och Skogsstyrelsen har tagit fram regionala miljömål, säger landshövding Lars Bäckström.

Varje miljökvalitetsmål har fått kompletterande regionala tilläggsmål. Vid de årliga bedömningarna av miljökvalitetsmålen kommer även de regionala tilläggsmålen bedömas, med start 2016.

Exempel på nya regionala tilläggsmål:
Ökad andel förnybar energianvändning
År 2020 ska andelen förnybar energi öka till minst 60 procent. År 2030 ska andelen förnybar energi öka till minst 80 procent.

Skyddade marina områden
År 2020 ska det finnas ett nätverk av väl förvaltade skyddade marina områden, med god representativitet av olika livsmiljöer och djup, som upptar minst 10 procent av kust- och havsområdet.

De regionala tilläggsmålen har tagits fram av Länsstyrelsen i samarbete med Skogsstyrelsen och Västra Götalandsregionen. Skogsstyrelsen har framförallt varit inblandade i arbetet med miljökvalitetsmålen Levande skogar, Myllrande våtmarker samt Levande sjöar och vattendrag och Västra Götalandsregionen i arbetet med miljökvalitetsmålen Begränsad klimatpåverkan och God bebyggd miljö. Under 2014 var förslaget på extern remiss till länets aktörer.

Läs mer om de regionala miljömålen

Nationella miljömålsportalen


 Kontakta oss

Kontaktpersoner:
Länsstyrelsen Västra Götaland
Anna Ek
miljömålssamordnare
010-2244 869
070-529 5696
anna.ek@lansstyrelsen.se

Skogsstyrelsen, Göteborgs distrikt
Bo Hultgren
distriktschef
033-48 25 20
070-676 08 64
bo.hultgren@skogsstyrelsen.se

Pressansvariga:
Länsstyrelsen Västra Götaland
Anita Nilsson
010-224 45 46
0736-60 51 18
anita.nilsson@lansstyrelsen.se
www.lansstyrelsen.se/vastragotaland

Skogsstyrelsen
Ulrika Lamberth
036-35 93 30
ulrika.lamberth
@skogsstyrelsen.se