Nya krav på företagare i penningtvättslagen 

Den 1 augusti ändrades penningtvättslagen. Företagare får ett ökat ansvar för att bedöma om det finns risk för penningtvätt och finansiering av terrorism i verksamheten. 
Pengar på tvättstreck. Foto: Amelie Wintzell

Samtidigt får Länsstyrelsen Västra Götaland, tillsammans med länsstyrelserna i Skåne och Stockholm, utökade möjligheter att besluta om förelägganden med vite om en företagare bryter mot reglerna. Ändringarna är en anpassning till vissa internationella standarder om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism. Genom anpassningen stärks och effektiviseras det svenska regelverket.

Införande av vissa internationella standarder i penningtvättslagen

Den 1 augusti 2015 genomfördes vissa ändringar i lagen (2009:62) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism. Ändringarna är en anpassning till vissa internationella standarder (utgivna av Financial Action Task Force) samt brister som framkommit i samband med en nationell riskbedömning. Lagändringarna innebär i korthet bland annat följande:

  • Företagare får ett ökat ansvar för att bedöma riskerna för penningtvätt och finansiering av terrorism i den egna verksamheten. Riskbedömningen ska dokumenteras och hållas uppdaterad.
  • Nya produkter, affärsmetoder samt användning av ny teknik ska särskilt uppmärksammas vid bedömning om risken är hög. Som ny teknik räknas även teknik som redan finns på marknaden men som företagaren inte tidigare använt.
  • Definitionen av person i politiskt utsatt ställning (PEP) ändras och införs i lagen. Numera görs ingen åtskillnad mellan utländsk och inhemsk PEP.
  • Familjemedlemmar och kända medarbetare till en PEP ska hanteras som om de vore en PEP.
  • Efter att en person har upphört att inneha en sådan funktion som medför att denne betraktas som PEP, ska skärpta åtgärder vidtas i minst 18 månader och till dess personen inte längre anses medföra en risk.
  • Uppgifter om åtgärder som vidtagits vid granskning och analys av transaktioner ska bevaras i fem år från det att transaktionen utfördes.