Länsstyrelsen säger ja till järnvägsplanen för Västlänken

Länsstyrelsen i Västra Götaland har granskat järnvägsplanen för Västlänken och tillstyrker en fastställelse av planen.

Länsstyrelsen anser att en utbyggnad av järnvägsnätet genom Västlänken är bra ur flera miljöaspekter och för den regionala tillväxten. Större möjligheter till järnvägstransporter främjar en långsiktig hushållning med miljöresurser och ger möjlighet till ökad ekonomisk tillväxt.

Länsstyrelsen är medveten om den påverkan planen har på kulturmiljön men anser att riksintresset för kommunikation, som Västlänken innebär, väger tyngre än riksintresset för kulturmiljövård. Riksintressen är geografiska områden eller anläggningar som har utpekats för att de innehåller nationellt viktiga värden och kvaliteter.

Nästa steg i processen är att Trafikverket ska pröva om planen kan fastställas. Trafikverkets arbete med hur byggnationen ska utföras fortsätter och hanteras bland annat inom tillståndsprövningar enligt Miljöbalken. Inom dessa processer kommer Länsstyrelsen att vara samrådspart.

Läs mer i Länsstyrelsens yttrande inför prövning av järnvägsplan för Västlänken.


 Kontaktpersoner

Kontaktperson:
Nina Storsveen
Funktionschef
Västsvenska paketet
010-224 47 92
070-604 47 92 nina.storsveen@lansstyrelsen.se

Pressansvarig:
Anita Nilsson
010-224 45 46
0736-60 51 18 anita.nilsson@lansstyrelsen.se
www.lansstyrelsen.se/vastragotaland