Förslag till utvidgning av Tivedens nationalpark

Länsstyrelsen och Naturvårdsverket föreslår att Tivedens nationalpark utvidgas från 1 350 hektar till 2 040 hektar. Utvidgningen innebär att flera intressanta platser läggs till i nationalparken, och besökare ges möjlighet till fler fina naturupplevelser.

Nationalparken får enligt förslaget en gräns som är bättre anpassad efter terrängen.

I samband med att nationalparken utvidgas ändras även föreskrifterna för parken, för att säkra skyddet för nationalparkens värden ytterligare. Det innebär även vissa lättnader för friluftslivet och föreskrifterna ska bli tydligare och mer lättförståeliga.

I huvudsak innebär förslaget att naturen i nationalparken lämnas för fri utveckling. Den gamla skogen, ofta gammal tallskog, ska på vissa håll skötas genom planerade naturvårdsbränningar. Friluftslivet utvecklas genom nya entréer och informationstavlor.

Utvidgning och ombyggnad av Tivedens nationalpark

Tivedens Nationalpark (innan utvidgningen)

Läs förslaget

Förslaget inklusive kartor och andra underlag hittar du på Naturvårdsverkets webbplats.

Synpunkter på förslaget

Lämna synpunkter på förslaget till Naturvårdsverket senast den 5 oktober 2015.

Mail: registrator@naturvardsverket.se

Vanlig post: Naturvårdsverket, 106 48 Stockholm.

Ange ärendenummer NV-08544-12.