Nu sjösätts havsplaneringsförordningen

Regeringen har beslutat om en förordning som reglerar hur statlig havsplanering ska genomföras i Sverige. På onsdag (15/7) träder den i kraft. I havsplanerna ska näringspolitiska mål, sociala mål och miljömål integreras.
Hav och klippor

Havs- och vattenmyndigheten (HaV) ska enligt förordningen ha det övergripande ansvaret för att ta fram förslag till havsplanerna för Bottniska viken, Östersjön och Västerhavet. Havsplanerna ska bland annat bidra till att havets resurser används hållbart och att näringar kan utvecklas samtidigt som god havsmiljö uppnås och upprätthålls. Näringspolitiska mål, sociala mål och miljömål ska integreras i planerna.  

Dialogprocess i höst  

Under hösten 2015 börjar en dialogprocess som ska leda fram till samrådsförslag för havsplaner, miljökonsekvensbeskrivningar samt föreskrifter. Första steget i dialogprocessen blir en tematisk fördjupning som inleds i höst och som kommer att pågå under 2015-2016. Därefter följer arbetet med att ta fram utkast till planförslag och eventuella föreskrifter som i olika omgångar diskuteras i en tvärsektoriell referensgrupp. Dessutom kommer berörda myndighetschefer diskuterar havsplaneringsfrågor en gång per år i Samordningsgruppen för havs- och vattenmiljöfrågor (SamHav).  

Beslut om fyra år

Efter formellt samråd och internationellt ESBO-samråd under 2017-2018, beräknas förslag på de tre havsplanerna lämnas till regeringen för beslut 2019. Enligt havsplaneringsdirektivet ska regeringens beslut om havsplaner redovisas till EU senast 2021. Med anledning av genomförandet av havsplaneringen har regeringen även beslutat om ändringar i hushållningsförordningen. Havsplaneringsförordningen träder i kraft den 15 juli 2015. Förordningen finns att läsa på riksdagens webbplats.  

Fortsatt samarbete

Enligt förordningen ska länsstyrelserna även fortsättningsvis samarbeta med varandra i förslagsarbetet. Samarbetet ska samordnas av Länsstyrelsen i Västernorrlands län (om Bottniska viken), Länsstyrelsen i Kalmar län (om Östersjön) och Länsstyrelsen i Västra Götalands län (om Västerhavet). I arbetet ska HaV också samverka med riksintressemyndigheter, Jordbruksverket, Boverket och berörda länsstyrelser. Kommuner och regionala organ ska ges möjlighet att medverka så att lokala förutsättningar och behov kan tillgodoses.