Livsmedelsstrategi diskuterades i Vara

Hur ska den svenska matproduktionen öka? Det var den centrala frågan när länets livsmedelsaktörer samlades i Vara Konserthus fredagen den 5 juni. Regeringen har beslutat att det ska tas fram en långsiktig livsmedelsstrategi för Sverige.  Därför reser just nu landsbygdsminister Sven-Erik Bucht runt i landet för att samla in synpunkter och förslag till den kommande strategin. Han lämnade Västra Götaland med den hel del inspel att ta vidare i processen.
På bilden ser vi Sven-Erik Bucht tala under mötet i Vara.

130 personer kom till Vara konserthus för att bidra med tankar om mat, företagande och framtid.  Representanter från hela livsmedelskedjan fanns på plats. Landshövdingen Lars Bäckström inledde dagen med att mana till stolthet över allt som produceras i vårt län, och till mod att se nya möjligheter. Livsmedelsindustrin är viktig för Västra Götalands län och här finns idag en stor del av landets livsmedelsjobb, inte minst inom fiskerinäringen.  

Landsbygdministern Sven-Erik Bucht konstaterade i sitt anförande att Sverige har en av Europas lägsta självförsörjningsgrad av livsmedel, och att det inte borde vara så.

- Vi har gott om mark, vatten och kompetens. Vi måste öka den svenska livsmedelsproduktionen – både för export och för den inhemska konsumtionens skull, säger Sven-Erik Bucht.  Han menar att det är möjligt att fördubbla, kanske tredubbla, den svenska livsmedelsexporten. För att klara det krävs både små och stora aktörer, och en ekologisk såväl som konventionell produktion.

 Emilia Astrenius Widerström och några av åhörarna

Många deltog på dagen och lyssnade på bland annat Emilia Astrenius Widerström, ordförande för LRF Ungdomen i Skaraborg. Foton: Ida Edgren

 

Inspel till kommande strategin

Under dagen ledde moderatorn Annika Åhnberg en öppen dialog där ett flertal inspel till den kommande strategin lyftes fram. Nedan följer några exempel på aspekter som länets aktörer ansåg bör prioriteras:  

 • Arbetstillfällen – Idag arbetar 55 000 svenskar inom livsmedelsindustrin. För att utveckla och bibehålla arbetstillfällen längs hela livsmedelskedjan krävs en väl fungerande primärproduktion.
 • Lönsamhet och långsiktighet viktigt i den kommande strategin. Det krävs ett långsiktigt tänkande – inte bara en massa små, korta projekt. Mat tar trots allt lite tid att producera.
 • Primärproduktion - Sverige har idag för dålig lönsamhet i primärproduktionsledet. Det är bra med en strategi som är långsiktig och visionär, men deltagarna lyfte även att dagens läge kräver kortsiktiga åtgärder för att få primärproduktionen på fötter.
 • Utbildning och kompetensförsörjning - De gröna näringarna behöver rätt utbildad arbetskraft. Därför efterfrågas förbättrad samordning liksom en ökad satsning på utbildningsväsendet.  
 • Tillämpad forskning och utveckling, liksom innovationer och infrastruktur behövs.
 • Generationsväxling - Idag har vi gårdar utan efterträdare, och unga lantbrukare utan tillräckligt kapital. Det var en av de knäckfrågor som lyftes under dagen.
 • Attraktivitet – hela livsmedelssektorn måste bli bättre på att locka till sig unga och framstå som en attraktiv framtidsbransch. 
 • Regelförenklingar och helhetssyn hos myndigheterna efterfrågas för att gagna livsmedelsproduktionen.
 • Ökad självförsörjning och tydliga mål – bland annat ett svenskt självförsörjningsmål efterfrågades.
 • Bryt segregationen. Både mellan stad och land, och mellan människor.
 • Export - Det Finns möjligheter för ökad svensk livsmedelsexport. All export kräver dock näringspolitisk stabilitet - långsiktighet och förutsägbarhet.
 • Mer betalt med bättre marknadsföring - Sverige har historiskt sett varit dåliga på att marknadsföra våra livsmedelsprodukterprodukter. Satsningar på marknadsföring av svensk mat och svenska mervärden efterfrågas av flera aktörer. Kan vi marknadsföra mervärdena bättre kan vi också ta mer betalt.
 • Både ekologisk och konventionell produktion bör få utrymme i den nya strategin – och de bör inte polariseras – det gagnar ingen.
 • Restaurangbranschen och besöksnäringen är viktiga komponenter i en kommande Livsmedelstrategi. Både vad det gäller arbetstillfällen för unga och för ekonomiska vinster. Våra utländska besökare äter för 38 miljarder kronor årligen i Sverige - det är en form av export som vi inte får glömma. 
 • Samarbete på flera nivåer. Viktigt för både den offentliga sidan och privata sektorn att fortsätta samarbetet för en hållbar utveckling av livsmedelsproduktionen i länet.