Få kommuner erbjuder svenska för invandrare med inriktning efter yrkesbakgrund

Andelen kommuner i länet som uppger att de erbjuder svenska för invandrare med inriktning efter yrkesbakgrund har minskat sedan 2013. Det visar länsstyrelsernas gemensamma enkätundersökning om mottagande och etablering av nyanlända flyktingar och ensamkommande barn, META 2014.
Rapportomslag

Kommunernas ansvar att erbjuda nyanlända undervisning i svenska för invandrare (sfi) är en central del av flyktingmottagandet. Det är viktigt att undervisningen bedrivs utifrån de nyanländas förutsättningar.

Drygt 10 procent av de svarande kommunerna uppger att de erbjuder sfi med yrkesinriktning, med yrkesutbildning eller sfi förlagd till arbetsplats. Utöver ordinarie sfi är sfi för analfabeter den form av särskild sfi som flest kommuner i länet, närmare 70 procent, uppger att de erbjuder.

Drygt 30 procent av kommunerna uppger att de erbjuder sfi för akademiskt utbildade respektive korttidsutbildade.

Det finns stora regionala skillnader i svaren när det gäller vilka typer av anpassad sfi-utbildning kommunerna erbjuder. Det kan vara svårt för kommuner att erbjuda en målgruppsanpassad sfi utan mellankommunal samverkan. 15 procent av kommunerna uppger att de anordnar sfi gemensamt med annan kommun och cirka 30 procent av kommunerna upplever ett stort behov av stärkt regional samverkan inom sfi.

Enkäten omfattar flera områden i mottagandet av nyanlända. Förutom utbildning och regional samverkan ingår även mottagandet av ensamkommande barn, hälsa, bosättning, fritid samt lokal samverkan. I Västra Götaland har 40 av 49 kommuner besvarat årets enkät. 

Läs mer i rapporten Mottagande och etablering av nyanlända i Västra Götaland 2014.


Kontakta oss

Pressansvarig:
Jan Mogol
Telefon: 010-224 45 52
Mobil: 0705-60 71 21
 
Kommunikationschef:
Annika Braide
annika.braide@lansstyrelsen.se
Telefon: 010-224 45 43
Mobil: 0736-67 51 88