Vilda blåmusslor stressade av miljögifter men inte skadliga att äta

Halterna av miljögifter är förhållandevis låga för de flesta miljöfarliga ämnen längs Bohuskusten. Det visar den analys av blåmusslor som Länsstyrelsen låtit göra. Däremot överstiger halterna av kvicksilver och flamskyddsmedel miljögränsvärdet för fisk. Enligt Livsmedelsverket är det inte skadligt att äta musslorna
Blåmussla på brygga

Länsstyrelsen har under hösten 2014 undersökt innehållet av ett flertal miljögifter i vilda blåmusslor på fem stationer och i odlade musslor på tre stationer längs med Bohuskusten. Även undersökning av effekter av miljögifter har gjorts på de vilda musslorna.

I Stenungsund var kvicksilverhalten i musslorna mycket högre än vid övriga stationer och överstiger gränsvärdet för vad som är lämpligt att ge till små barn. Halterna av kvicksilver var även höga i Göteborg och  i Uddevalla men här överskreds endast miljögränsvärdet för fisk.  Kvicksilverhalten i de odlade musslorna översteg inte miljögränsvärdet för fisk. Halterna av bly var genomgående höga.

Halterna av flamskyddsmedel (PBDE) var högre än miljögränsvärdet i fisk vid alla stationer och de högsta halterna uppmättes vid Fjällbacka. Livsmedelsverkets har gjort en riskbedömning av analysresultaten av PBDE och det är inte skadligt att äta musslorna under förutsättning att man äter en varierad kost.

Resultaten av miljögiftsundersökningarna är i huvudsak i nivå med tidigare undersökningar längs Bohuskusten. Inget i undersökningen visar att det är skadligt att äta kommersiellt odlade musslor. Länsstyrelsen kommer under 2015 att ta prov och analysera PBDE i musslor vid Fjällbacka för att kontrollera om de höga halterna var tillfälliga. Upprepade undersökningar av miljögiftseffekter och analyser av miljögifter i blåmusslor kommer också att göras genom Länsstyrelsens miljöövervakning.

Undersökningar av miljögifters effekter på blåmusslor kan användas som en indikation på miljögiftssituationen i kustvatten. Samtliga vilda blåmusslor klassades som allvarligt stressade förutom vid referensstationen.

Läs mer i rapporten Miljögifter och miljögiftseffekter i blåmussla

 

Rapportomslag

Kontakta oss

Pressansvarig:
Jan Mogol
Telefon: 010-224 45 52
Mobil: 0705-60 71 21
 
Kommunikationschef:
Annika Braide
annika.braide@lansstyrelsen.se
Telefon: 010-224 45 43
Mobil: 0736-67 51 88