Kartläggning av miljöns effekter på vår hälsa

Den här veckan får 8 700 personer i Västra Götaland och norra Halland ett brev med frågor om hur ofta de får huvudvärk av inomhusmiljön, om deras grannar bullrar mycket och hur ofta deras näsor rinner på grund av bilavgaser. 72 frågor om hälsa, boendemiljö och levnadsvanor ska hjälpa till att kartlägga hur miljön påverkar hur vi mår.

Frågorna ingår i den nationella miljöhälsoenkät som Folkhälsomyndigheten står bakom och målet är att kartlägga miljö- och hälsosituationen för vuxna i Sverige. Liknande enkäter har genomförts vart fjärde år sedan 1999 och varannan gång handlar den om vuxna och varannan om barn. Årets omgång rör vuxnas hälsa och frågorna rör bland annat inomhusmiljö, radon, luftföroreningar, kemikalier, buller, solljus och elektromagnetiska fält.

Västra Götalandsregionens Miljömedicinska Centrum (VMC) och Arbets- och miljömedicin vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset, tillsammans med Länsstyrelsen i Västra Götaland samt Härrydas, Kungälvs och Vänersborgs kommuner bekostar en utökad undersökning för att ge en nulägesbeskrivning av den miljörelaterade ohälsan som kan ligga till grund för regionala åtgärder och förebyggande insatser.

– För att vi ska kunna peka ut exempelvis vilka bullerkällor och luftföroreningar som upplevs mest störande i vår region så behövs ett heltäckande underlag från undersökningen. Därför är det viktigt att alla som får enkäten besvarar frågorna, säger Annika Svensson, luftvårdsexpert på Länsstyrelsen Västra Götaland.

Läs mer

Tidigare regionala miljöhälsorapporter från VMC

De regionala miljömålen

Pressmeddelandet från Folkhälsomyndigheten

 

 

 


 Kontakta oss

Västra Götalandsregionens miljömedicinska centrum
Eva Andersson
Statistiker
031-786 28 93 eva.m.andersson@amm.gu.se

Länsstyrelsen Västra Götaland
Annika Svensson
Luftvårdsexpert
010-22 44 665 annika.o.svensson@lansstyrelsen.se

Kontakta oss

Pressansvarig:
Anita Nilsson
Telefon: 010-224 45 46
Mobil: 0736-60 51 18