Samverkan krävs för god vattenstatus i sjön Viken

För att sjön Viken åter ska få en god vattenkvalitet krävs att alla som kan påverka den minskar utsläpp och påverkan på sjön. Den 26 februari bjuder Länsstyrelsen in till ett möte för att informera, diskutera och samverka om en åtgärdsplan.

Sjön Viken, i Töreboda och Karlsborgs kommuner, är påverkad av de verksamheter som finns kring sjön. Det är framför allt jordbruk, skogsbruk, utsläpp från enskilda avlopp och de vandringshinder som finns i sjöns utlopp och i en del av de tillrinnande vattendragen som påverkar. Det har medfört att sjön har fått en sänkt status, från god till måttlig enligt EU:s vattendirektiv.

– Viken har en sämre vattenkvalitet än de krav som ställs enligt EU:s vattendirektiv. Alla som kan påverka den har ett ansvar att agera för att minska utsläppen för att vattenkvaliteten åter ska bli bra, säger Sandra Brantebäck, vattenvårdsdirektör på Länsstyrelsen i Västra Götalands län.  

Länsstyrelsen bjuder därför in till dialog om vattenkvaliteten i sjön Viken:

Tid: Torsdagen den 26 februari kl. 18.00-21.25

Plats: Sötåsens Naturbruksgymnasium, den stora Aulan, strax utanför Töreboda

Läs mer i programmet för samverkansmötet  

Fakta

Hösten 2012 hölls ett möte om sjön Viken med anledning av att boenden i området befarade att en nydikning av en torvmosse söder om sjön skulle kunna påverka vattenkvaliteten. Extra provtagningar har genomförts  för att utreda nydikningens eventuella påverkan. Ett förslag till sänkning av sjön Vikens status från god till måttlig enligt EU:s vattendirektiv är nu ute på remiss som en del av Vattenmyndigheten Västerhavets  samråd om förslag till förvaltningsplan, förslag till miljökvalitetsnormer och förslag till åtgärdsprogram med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning för perioden 2015-2021.  

Om förslaget till ny status för sjön beslutas måste åtgärder vidtas enligt EU:s vattendirektiv så att det åter blir en god vattenkvalitet i sjön.

 


Kontakta oss

Pressansvarig:
Anita Nilsson
Telefon: 010-224 45 46
Mobil: 0736-60 51 18