Därför värnar Länsstyrelsen strandskyddet

I december 2014 togs beslut om nya strandskyddsgränser i Västra Götalands län. I denna sammanställning redovisas hur Länsstyrelsen tillämpat lagen om strandskydd i länet.

Länsstyrelsens beslut utgick från riktlinjerna i strandskyddslagen och propositionen 2008/09:119. Länsstyrelsen fattade särskilda beslut för varje enskild kommun.  Länsstyrelsens beslut grundade sig på bedömningar av varje enskilt område.  Besluten innebar att strandskyddet stärktes längs Bohuskusten och minskade i inlandet.

Besluten innebar att strandskyddet varierar i Bohuslän

Länsstyrelsens beslut innebar inte att strandskyddet generellt utvidgades till 300 meter längs hela Bohuskusten. 

Bohuskusten hade sedan tidigare ett så kallat anpassat strandskydd, som varierade mellan 0-300 meter. Strandskyddet var redan i hög utsträckning utvidgat, över 100 meter. Samtidigt har stora områden varit helt eller delvis undantagna från det generella strandskyddet.

Besluten innebar att strandskyddet utvidgades upp till 300 meter i oexploaterade områden. Detta gällde områden som är betydelsefulla för det långsiktiga säkerställandet av strandskyddets syften i kustområdet. I högexploaterade kustområden är sådana ”gröna kilar” mellan befintliga bebyggelsegrupper mycket värdefulla både för allemansrätten och för växt- och djurlivet.

Tidigare undantag från strandskydd kvarstod, när de gjorts i områden som har så hög bebyggelsegrad att strandskyddet redan förlorat i värde. Motiven till de nya gränsdragningarna finns i beslutet för respektive kommun.

Minskat strandskydd i de flesta kommuner

När det gäller kommunerna i Dalsland och övriga länet utanför Bohuslän, innebär Länsstyrelsens beslut endast minskningar av det utvidgade strandskyddet jämfört med dagsläget.

Det generella strandskyddet har upphävts för ett stort antal mindre sjöar och vattendrag i länet. Detta innebär att dessa sjöar och vatten i framtiden helt kommer att sakna strandskydd. Detta innebär också att behovet ökar att skydda de vatten som har strandskydd.

Ett exempel är Färgelanda kommun. Där innebar beslutet att det utvidgade strandskyddet togs bort helt vid tre av elva sjöar.

Dialog med kommunerna och allmänheten

Länsstyrelsens beslut har föregåtts av en bred dialog med kommuner och berörda. Dialog har förts med en, av kommunerna själva, utvald kontaktperson för varje kommun. Denna dialog genomfördes innan Länsstyrelsen sände ut sina förslag på remiss. 

Betydande anpassningar och justeringar av remissförslagen har gjorts som resultat av denna dialog. Kommunerna har sedan i flera omgångar fått yttra sig över de förslagen och ytterligare justeringar har gjorts.

Ett stormöte, samt ett flertal mindre möten med enskilda kommuner, har också hållits i samband med remissen. Länsstyrelsen har vid flera tillfällen diskuterat strandskyddets utformning med representanter för bland andra kommunerna i Dalsland och Bohuslän.

Markägare och övrig allmänhet har informerats om remissförslagen. Detta har skett bland annat genom kungörelser i tidningar, pressmeddelanden, debattartiklar och uttalanden i media.

Ytterligare åtgärder för samråd från Länsstyrelsen sida är utskick till markägarorganisationer, avstämningsmöten med LRF:s regionledning samt information och diskussioner i regionala samrådsgruppen. 

Länsstyrelsen har haft en särskild jourtelefon och mailadress där allmänheten, företag och kommuner kunnat ställa frågor och ge synpunkter på förslagen till nya strandskyddsregler.

Ett tusental yttranden har kommit in och hanterats av Länsstyrelsen. I vissa fall har justeringar gjorts med anledning av de inkomna synpunkterna. Samtliga inkomna yttranden har redovisats tillsammans med Länsstyrelsens ställningstaganden, i en bilaga till beslutet för respektive kommun.

Samordning med angränsande län

Länsstyrelsen i Västra Götalands län samarbetade med länsstyrelserna i Halland, Värmland, Östergötland, Örebro och Jönköpings län, samt med länsstyrelserna i Skåne och Stockholm, det senare i egenskap av storstadslän.

Strandskyddets utformning längs västkusten är nu likartad i Hallands och Västra Götalands län. I båda länen med ett anpassat strandskydd som på land sträcker sig upp till 300 meter från strandlinjen.

Ett antal gränssjöar mellan Värmland och Västra Götalands län har ett utvidgat strandskydd, med anpassningar efter vägar och befintliga bebyggelsegrupper. Samtliga gränssjöar med utvidgat strandskydd har ett utvidgat skydd på båda sidor av gränsen.

Strandskydd – en tillgång för landsbygdens utveckling

Länsstyrelsen anser inte att det finns någon generell motsättning mellan ett starkt strandskydd och landsbygdsutveckling.

Strandskyddslagen innehåller bestämmelser som möjliggör ett differentierat skydd. Genom de bestämmelserna kan de avsedda lättnaderna i vissa landsbygdsområden få genomslag. Kommunerna har möjlighet att peka ut så kallade LIS-områden (Landsbygdsutveckling i strandnära lägen) för att kunna stimulera utveckling. Tanken var att lättnader skulle gälla inom utvalda och avgränsade områden. Tanken var inte att upphäva strandskyddet helt.

Strandskyddet kan också vara en tillgång för landsbygdens utveckling. Öppna stränder främjar turism och friluftsliv. I en värld där strandmiljöer exploateras allt hårdare, blir öppna, natursköna stränder en alltmer unik och attraktiv resurs.