Bostadsrättsföreningar kan inte föreläggas att upphöra med upplåtelse av bostadsrätter

En bostadsrättsförening kan inte föreläggas att upphöra med sin verksamhet – att upplåta bostadsrätter. Det har Länsstyrelsen fattat beslut om när det gäller två bostadsrättsföreningar i Strömstads kommun.

Två bostadsrättsföreningar har köpt var sin fastighet i Strömstads kommun och bildat bostadsrätter där det tidigare har hyrts ut rum, lägenheter och stugor för semesterboende. Kommunen anser att den här åtgärden är olovlig eftersom det inte finns bygglov.

Kommunen kräver därför genom ett föreläggande att bostadsrätts-föreningarna ska upphöra med sin verksamhet och att byggnaderna ska återgå till den tidigare användningen. Kommunens förelägganden har förenats med viten om 11 miljoner kronor respektive 4 miljoner kronor. Bostadsrättsföreningarna har överklagat kommunens beslut till Länsstyrelsen i Västra Götaland.

Länsstyrelsen delar kommunens bedömning om att bygglov krävs för att ändra användningen av byggnaderna och att det krävs detaljplan för områdena innan en prövning av bygglov kan ske.

Däremot anser Länsstyrelsen att bostadsrättsföreningarna varken rättsligt eller faktiskt kan följa kommunens föreläggande om rättelse. Situationen där en bostadsrättsförening föreläggs att upphöra med sin verksamhet finns inte reglerad.  För att bostadsrättsföreningen skulle kunna upphöra med sin verksamhet krävs i princip att varje enskild bostadsrättsinnehavare frivilligt avtalar med föreningen om att upplåtelsen av bostadsrätten ska upphöra. Det är oklart under vilka förutsättningar detta kan ske. Länsstyrelsen anser därför att kommunen inte kan förelägga bostadsrättsföreningarna att upphöra med verksamheten. Mot denna bakgrund upphäver Länsstyrelsen kommunens beslut om föreläggande.


 Kontakta oss

Kontaktperson:
Jonas Ledelius
Länsjurist
010-224 47 66

Pressansvarig:
Anita Nilsson
010-224 45 46
0736-60 51 18
anita.nilsson@lansstyrelsen.se
lansstyrelsen.se/vastragotaland