Miljögifterna i våra vatten behöver minskas

För att minska miljögifternas spridning i miljön krävs förebyggande arbete och mer kunskap om både gamla synder och nya spridningsvägar.

– Våra kommuner har en nyckelroll, bland annat när de jobbar med fysisk planering, åtgärdande av förorenad mark och dricksvattenskydd, säger Björn Lagerdahl, vattensamordnare på Vattenmyndigheten i Västerhavets vattendistrikt.  

– Inom Västerhavets vattendistrikt finns  problem med miljögifter i sjöar och vattendrag, det handlar både om äldre och nyare föroreningar från industri, verksamheter och hushåll, konstaterar Björn Lagerdahl. Tyvärr saknas fortfarande mycket information kring förekomsten av miljögifter ute i naturen.   

Höjda vattenstånd, ökad nederbörd och förändrade flödesmönster kan medföra förhöjda grundvattennivåer och ökade risker för att gamla markföroreningar frigörs. Dessutom kan det påverka råvattenkvaliteten för produktion av dricksvatten.

Kommunerna har en viktig roll för samhällets arbete med att möta utmaningarna för att nå kraven om bra kvalitet i våra västsvenska vattenmiljöer. Vattenmyndighetens pågående samråd innehåller bland annat förslag på hur kommunerna behöver jobba med långsiktig planering kring vattenresursfrågor i deras arbete med bland annat verksamhetstillsyn, avloppsrening, dricksvattenproduktion och fysisk planering.

Vattenmyndigheten i Västerhavets vattendistrikt bjuder in till samrådsmöten för att presentera förslaget till åtgärdsprogram:

Tid: onsdag den 4 februari kl. 09.00-12.00

Plats: Karlstad Congress Culture Centre

Media hälsas välkommen att delta på samrådsmötet!

Fakta

Länsstyrelsen i Västra Götalands län är Vattenmyndighet i Västerhavets vattendistrikt. Perioden 1 november 2014 till 30 april 2015 pågår samråd kring förslag till förvaltningsplan, åtgärdsprogram och miljökvalitetsnormer för vattendistriktet. Västerhavets vattendistrikt sträcker sig från Vege å i norra Skåne till Klarälvens källsjöar vid norska gränsen. Distriktet rymmer cirka en sjättedel av landets sjöar och vattendrag.

 


Kontakta oss

Pressansvarig:
Anita Nilsson
Telefon: 010-224 45 46
Mobil: 0736-60 51 18