Hemlöshet – en fråga om bostäder

För tre år sedan fick samtliga länsstyrelser i uppdrag att stödja landets kommuner i arbetet med att motverka hemlöshet. I dag överlämnas slutrapporten till regeringen.

Av den gemensamma rapporten framgår bland annat att hemlöshet måste tacklas som ett bostadsproblem, inte enbart som ett individuellt problem. Hemlöshet och utestängning från bostadsmarknaden finns över hela landet och det finns behov av samverkan och erfarenhetsutbyte.

– Obalansen på bostadsmarknaden har gjort att hemlöshet kan drabba vem som helst. Det är svårt för unga att komma in på bostadsmarknaden. Även personer med god ekonomi kan hamna i hemlöshet, till exempel i samband med en skilsmässa. Att vara hemlös handlar oftast inte om att sova i en port utan om att sova på någons soffa, säger Kristina Zetterström, länsråd i Östergötland (ett av två ansvariga länsråd för uppdraget).

Brist på bostäder
Hemlöshet och utestängning från bostadsmarknaden har framförallt sin grund i bristen på bostäder. Trots detta finns en tendens att individualisera problemen och att se dem som sociala problem som socialtjänsten ska arbeta med. Under 2014 hade endast hälften av kommunerna i Västra Götaland aktuella riktlinjer för bostadsförsörjning. 

Länsstyrelsen har i kontakter med kommuner samtalat om hemlöshet och om hur vägen in på bostadsmarknaden kan underlättas. I rapporten betonas möjligheterna för kommunerna att arbeta med dessa frågor i olika sammanhang; när de tar fram riktlinjer för bostadsförsörjningen, i den fysiska planeringen och i direktiven till de kommunala bostadsföretagen. Ett 40-tal kommuner i Västra Götaland har en formaliserad samverkan med sina allmännyttiga bostadsföretag och en tredjedel även med privata fastighetsägare.

Rapporten speglar de möjligheter som kommunerna har att påverka situationen. Arbetet med att motverka hemlöshet och utestängning från bostadsmarknaden behöver bedrivas på både individuell och strukturell nivå.

Samverkan – en väg framåt
– Många kommuner gör ett bra arbete, särskilt inom socialtjänstens område och rapporten innehåller flera goda exempel. Ett framgångsrikt arbete präglas av samverkan, såväl lokalt som regionalt, säger Inger Eriksson, länsråd i Dalarna (ett av två ansvariga länsråd för uppdraget).

Länsstyrelsen har på det regionala planet en viktig funktion att stödja kommunerna i deras arbete med bostadsförsörjningen och har fått ett nytt uppdrag under 2015 om att underlätta inträdet på bostadsmarknaden.

Läs mer i rapporten Hemlöshet – en fråga om bostäder.

Läs även mer i broschyren Motverka hemlöshet och underlätta inträdet på bostadsmarknaden

 Kontakta oss

Kontaktperson:
Göran Carlsson
010-224 47 78
070-310 18 50

Pressansvarig:
Anita Nilsson
010-224 45 46
0736-60 51 18
anita.nilsson@lansstyrelsen.se
lansstyrelsen.se/vastragotaland