Livsmedelsproduktion och bra vatten – ett gemensamt ansvar

För att nå en hållbar livsmedelsproduktion och bättre vattenkvalitet krävs det fler gemensamma lösningar av inblandade aktörer.

– De areella näringarna är nödvändiga för svensk livsmedelsproduktion och en levande landsbygd, och de har även en nyckelroll för utvecklingen av vattenmiljöerna i landskapet, säger Björn Lagerdahl, vattensamordnare på Vattenmyndigheten i Västerhavets vattendistrikt.  

Vattenmiljöerna i landskapet har många viktiga funktioner. De är livsmiljöer för växter och djur, de avvattnar skog- och åkermark, de används för bevattning, dricksvatten och är attraktiva ur boendesynpunkt och för turism.  

Inom Västerhavets vattendistrikt finns fortfarande problem med övergödning, och det drabbar inte bara inlandet utan även kusten.

– Ska vi hitta effektiva lösningar för att minska näringsbelastningen från land till vatten behöver alla inblandade aktörer jobba gemensamt, såväl myndigheter, näringar, organisationer och kommuner, fortsätter Björn Lagerdahl.

Kommunerna har en viktig roll för samhällets arbete med att möta utmaningarna för att nå kraven om bra kvalitet i våra västsvenska vattenmiljöer. Vattenmyndighetens pågående samråd innehåller bland annat förslag på hur kommunerna behöver arbeta långsiktigt med bland annat tillsyn, avloppsrening, dricksvattenproduktion och fysisk planering.

Välkommen på samrådsmöte

Vattenmyndigheten i Västerhavets vattendistrikt bjuder in till samrådsmöten för att presentera förslaget till åtgärdsprogram:

Tisdag 27 januari, kl. 09.00-12.00, Hotell Falköping, Falköping

Onsdag 28 januari, kl. 09.00-12.00, Stadsbiblioteket, Mariestad

Torsdag 29 januari, kl. 09.00-12.00, Bohusläns museum, Uddevalla

Media hälsas välkommen att delta på samrådsmötena!

Fakta

Länsstyrelsen i Västra Götalands län är Vattenmyndighet i Västerhavets vattendistrikt. Perioden 1 november till 30 april 2015 pågår samråd kring förslag till förvaltningsplan, åtgärdsprogram och miljökvalitetsnormer för vattendistriktet.    

Västerhavets vattendistrikt sträcker sig från Vege å i norra Skåne till Klarälvens källsjöar vid Norska gränsen. Distriktet rymmer cirka ensjättedel av landets sjöar och vattendrag.

 


Kontakta oss

Pressansvarig:
Anita Nilsson
Telefon: 010-224 45 46
Mobil: 0736-60 51 18